Høyring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 12/15-

Høyring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking

Stortinget har slutta seg til forslaget til ny obduksjonslov (Prop. 38 L (2014-2015) transplantasjonslov og obduksjonslov), jf. Innst. 223L (2014-2015). Departementet foreslår at det blir gjeve nærare reglar om obduksjon og avgjeving av lik i forskrift med grunnlag i den nye lova.  

 

Det er behov for å revidere gjeldande forskrifter som følgje av forslaget om ny obduksjonslov. Ein del av reglane som i dag er gjevne i forskrift er foreslått flytta inn i lova. Vidare er den generelle forskriftsheimelen i gjeldande transplantasjonslov § 13 foreslått erstatta av meir avgrensa forskriftsheimlar i den nye obduksjonslova. Det er dessutan behov for å forenkle og modernisere forskriftsreglane.

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår ei ny felles forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking.

 

Ny løysning for høyringssvar

Departementet har innført ei ny løysning for høyringssvar. Høringssvar kan avgjevast digitalt på denne sida. Høyringsinstansane kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høyringsinstansane kan også sende høyringssvar utan å registrere seg.

 

Høyringsinstansane blir bedne om å vurdere om saka bør sendast til underliggande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemmar e.l.

 

Alle kan avgje høyringsuttaler. Uttaler er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

 

 

Høyringsfristen er sett til 1. september 2015.

 

Med vennleg helsing                                                        

 

 

Geir Helgeland (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Eldrid Byberg

                                                                                          seniorrådgjevar

 

 

 

 

Akademikerne

Amnesty International Norge
Apotekforeningen
Aleris Helse

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen tingrett
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Biskopene
Borgarting lagmannsrett

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Den katolske kirke
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den rettsmedisinskekommisjon
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
Det Norske Diakonforbund
Domstoladministrasjonen

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Bioteknologi
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker i Østfold
Fylkesnemndene for sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemndene for sosiale saker i Troms og Finmark
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gulating lagmannsrett

Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
International Society of Eciwo Biology Norway
Islamsk Råd Norge

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkerådet
Kirkens Bymisjon
Klagenemnda for behandling i utlandet
Klientaksjonen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Laboratorium for Patologi AS
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdanning)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Blindeforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Velferdsforum
Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter
Oslo politidistrikt
Oslo tingrett

PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samfunnsviterne
Seniorenes fellesorganisasjon
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Organdonasjon
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

TEKNA
Teknologirådet
Trondheim Tingrett

UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening