Høyring av forskrift om kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i 2010 i Finnmark og Troms

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2010

Vår ref.:

Fiskeri- og kystdepartementet tek sikte på å gi tilbod om å auke maksimal tillaten biomasse (MTB) for løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure med 5 prosent i 2010 i Finnmark og Troms. Vedlagt ligg høyringsnotat og utkast til forskrift. Vi ber om at eventuelle merknader blir sende til Fiskeri- og kystdepartementet innan 31.12.2010.

Merknader kan sendast per post til Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo, eller på e-post til postmottak@fkd.dep.no.

Liste over adressatane er vedlagt. Vi ber om at instansane sjølve legg høyringsbrevet fram for eventuelt interesserte underliggjande etatar og organ.

Høyringsforslaget er også tilgjengeleg på departementet si heimeside under saker på høyring.

Med helsing


Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef
Martin Bryde
avdelingsdirektør

Bellona
Norges Bondelag
Brønnøysundregistra
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Telemark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Greenpeace Noreg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Noreg
Justis- og politidepartementet
KLIF
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Norges Kystfiskarlag
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
LO v/Fellesforbundet
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Sametinget
Sparebankforeningen
Utanriksdepartementet
WWF

Til toppen