Høyring av forskrift om kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i 2010 i Finnmark og Troms

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2010