Høyring av forslag til endringar i tarifforskrifta

Olje- og energidepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsetjing av tariffar mv. for bestemte innretningar (tarifforskrifta)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.11.2022

Vår ref.: 22/1744

Forslaget inneber fastsetjing av nye tariffar for bruk av gassrøyrleidningane Gjøa gassrøyrleidning og Utsirahøyden gassrøyrleidning. Vidare vert det føreslege endringar knytt til belasting av driftskostnadar og investeringar i kompressorane på Kårstø-terminalen, samt for dekning av forventa driftskostnadar. Avslutningsvis føreslår departementet ei endring i fastsetjing av I-element.

Høyringsnotat med nærare utgreiing og forslag til endringar i tarifforskrifta er òg lagt ut på regjeringa si heimeside under Dokument/Høringer. Høyringsfråsegner kan lastast opp digitalt på regjeringen.no. Høyringsinstansane kan òg sende inn høyringssvar til: postmottak@oed.dep.no.

Høyringsfristen er 11. november 2022. Òg andre enn dei som står på høyringslista står fritt til å kome med fråsegn.

Med helsing

Lars Tarald Kvam (e.f.)

avdelingsdirektør                                               Synnøve Holstad

                                                                               rådgjevar                                                 

 

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

CapeOmega AS

Chrysaor Norge AS

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Finansdepartementet

Gassco AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

INPEX Idemitsu Norge AS

KUFPEC Norway AS

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Longboat Energy AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

Lundin Energy Norway AS

M Vest Energy AS

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Neptune Energy Norge AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

OKEA ASA

Oljedirektoratet

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Source Energy AS

Suncor Energy Norge AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS