Høyring - Endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. vedrørande ulike yrkestitlar for dei to utdanningane som i dag fører fram til autorisasjon som farmasøyt

Høyringsfrist 12. oktober 2005

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: