Høyring - Endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. vedrørande ulike yrkestitlar for dei to utdanningane som i dag fører fram til autorisasjon som farmasøyt

Høyringsfrist 12. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

Høyringsfrist 12. oktober 2005

Høyringssvar legges ut fortløpande her. Dokumentane er i PDF

Statens helsetilsyn (21.07.05) Ingen merknader

Nærings- og handelsdepartementet (21.07.05) Ingen merknader

Norges Forskningsråd (20.07.05) Ingen merknader

Barne- og familiedepartementet (26.07.05) Ingen merknader

Helsetilsynet i Buskerud (26.07.05)

Datatilsynet (02.08.05) Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge (08.08.05) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (17.08.05) Ingen merknader

Regjeringsadvokaten (24.08.05) Ingen merknader

Landbruks- og matdepartementet (06.09.05) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (07.09.05) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (09.09.05) Ingen merknader

Norges Farmaceutiske Forening (16.09.05) Ingen merknader

Statens legemiddelverk (22.09.05)

Høgskolen i Nord-Trøndelag (21.09.05)

Justis- og politidepartementet (28.09.05)

Statens helsepersonellnemnd (28.09.05) Ingen merknader

Moderniseringsdepartementet (30.09.05) Ingen merknader

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt (25.09.05)

Norsk Farmaceutisk Selskap (05.10.05)

Universitetet i Bergen (05.09.05)

Legemiddelindustriforeningen (06.10.05)

Farmasiforbundet (06.10.05)

Universitetet i Oslo (03.10.05)

Utenriksdepartementet (03.10.05) Ingen merknader

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (11.10.05) Ingen merknader

Alliance apotek (11.10.05)

Fiskeri- og kystdepartementet (11.10.05) Ingen merknader

Universitetet i Tromsø (12.10.05)

Norges Apotekerforening (12.10.05)

Apokjeden (12.10.05)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (12.10.05)

Sykehusapotekene ANS (12.10.05)

Arbeidsgiverforeningen NAVO (14.10.05)

Flå kommune (26.10.05)