Høyring - forslag om endringar og presiseringar i reglane om tilbakekrevjing av uføretrygd frå folketrygda og uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i reglane om etteroppgjer i forskrift om uføretrygd frå folketrygda (FOR-2014-12-05-1602) og forskrift om reduksjon av uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjer (FOR-2014-11-26-1467).

Status: På høyring

Høyringsfrist: 03.04.2024

Vår ref.: 23/4518

Forslaga skal sikre at uføre som kjem tilbake til arbeidslivet ikkje skal få urimelege tilbakebetalingskrav og støtter opp om Regjeringas målsetjing om at det skal bli enklare for personar som har trygd, å kombinere trygd med arbeid.

I tillegg foreslår departementet ei presisering i regelen om fastsetjing av inntekt etter uførleik.

Forslaga gjeld både for uføretrygd og for uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning.

Departementet ber om innspel til forslaga og utforminga.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 3. april 2024.

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel.

Vi ber om at høyringssvaret blir sendt inn digitalt ved å nytte skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.

Med helsing

Sara Bruvoll 

avdelingsdirektør                                                 Olaug Kristine Bakke 

                                                                                fagdirektør 

 

 

AAP-aksjonen

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeid & inkludering

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Datatilsynet

Delta

Den Norske Aktuarforening

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forskningsinstituttet Fafo

Forsvar offentlig pensjon

Forsvarets seniorforbund

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gabler

Hovedorganisasjonen Virke

Institutt for samfunnsforskning

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Kommunal Landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

KS

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO-Kommune

LO-stat

NITO

Norges Juristforbund

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for uføres rettigheter

Oslo kommune

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Pensjonsordningen for sykepleiere

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for sjømenn

Regelrådet

Regnskap Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sámediggi - Sametinget

Samfunnsbedriftene

Senior Norge

Seniorenes Fellesorganisasjon

Senter for seniorpolitikk

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statens Seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Trygderetten

Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Storebrand

Unge funksjonshemmede

UNIO

Velferdsalliansen

YS