Høyring - Forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens på høyring

RESULTAT: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-08-02-2471 Dei nasjonale faglege retningslinjene for helsehjelp til personar med kjønnsinkongruens er endra med verknad frå 23. juni 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2021

Vår ref.: 20/4101

Dei nasjonale faglege retningslinjene for helsehjelp til personar med kjønnsinkongruens er endra med verknad frå 23. juni 2020. Folketrygda dekkjer visse hjelpemiddel til denne gruppa. I tråd med anbefalinga foreslår Arbeids- og sosialdepartementet endringar i forskrift 18. april 1997 nr. 336 om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (ortopediforskrifta).

I høyringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å fjerne kravet om at personar med kjønnsinkongruens skal ha fått tilsegn frå sjukehus om kjønnsskifteoperasjon og har starta med hormonbehandling for å få parykk og brystprotese. I staden skal det vera tilstrekkeleg at ein kan dokumentera med ei legeerklæring at ein har diagnosen kjønnsinkongruens. Ein slik endra praksis vil vera i tråd med dei nye nasjonale retningslinjene for behandling av personar med kjønnsinkongruens.

Høyringsfristen er 15. februar 2021.

Departementet ber om at svar på høyringa blir sende elektronisk gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar. Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publisert på www.regjeringen.no. På denne nettstaden finn ein òg høyringsdokumenta frå departementet i saka. 
Alternativt kan høyringssvaret sendast til postmottak@asd.dep.no.

Med helsing

Sara Bruvoll (e.f)
avdelingsdirektør

Nora Marie Haune Børnø
fyrstekonsulent

 

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Stat, kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagdirektørene i regionale helseforetak
 • Fylkesmenn
 • Folkehelseinstituttet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), Oslo kommune
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Oslo kommune
 • Pasient- og brukerombud
 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge
 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
 • Referansegruppe for Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)
 • Statens helsetilsyn
 • Utdanningsdirektoratet

Likeperson- interesse og brukerorganisasjoner

 • Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • FRI foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Gender Identity Challenge - Scandinavia (GENID)
 • Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Handikapforbunds Ungdom
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)
 • Primærmedisinsk verksted (PMV)
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Skeiv ungdom
 • Skeiv verden
 • Stensveen ressurssenter

Fag- og interesseforeninger

 • Bredtvedt kompetansesenter
 • Den norske legeforening, Medisinsk fagavdeling
 • Endokrinologisk forening
 • Den norske legeforening
 • Den norske legeforening v/Faggruppe for lesbisk- homofil-, bifil- og transhelse
 • Gynekologisk forening
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Norsk Plastikkirurgisk forening
 • Barnelegeforeningen
 • Plastikk-kirurgisk forening
 • Psykiatrisk forening
 • Urologisk forening
 • Fellesorganisasjonen
 • Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)
 • Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk Logopedlag
 • Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Psykisk helse og rus
 • Helsesykepleiere
 • Psykologforeningen og psykologfaglig nettverk for seksualitets og kjønnsmangfold

Høgskoler, universitet, kompetansemiljøer

 • Universitet i Agder (UIA), Forskningsgruppen RESEX
 • Kilden kjønnsforskning
 • KUN - Senter for kunnskap og likestilling
 • Likestillingssenteret Hamar
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Senter for likestilling, Agder
 • Sex og politikk
 • Høgskolen i Innlandet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Høgskulen på Vestlandet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • NTNU i Ålesund, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, medisin, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • OsloMet – Storbyuniversitet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • UiT Norges arktiske universitet, medisin, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Stavanger, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Sørøst-Norge, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Oslo
  • Medisinsk fakultet
  • Juridisk fakultet
  • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Universitet i Bergen
  • Medisinsk fakultet
  • Juridisk fakultet
  • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Private

 • Aviva Helse AS, Oslo
 • Brynsenglegene, Oslo
 • Institutt For Klinisk Sexologi og Terapi AS