Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 på høyring. I dette høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide ordninga for betalingsutsetjing, som følgje av utbrotet av koronavirus (Covid-19

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.05.2020

Vår ref.: 20/2755

Høyring forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høyring forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020.

Koronapandemien har ført til at fleire låntakarar i Lånekassen er i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Virusutbrotet har vist eit behov for å endre reglane for tilbakebetaling av studielån. For å unngå at låntakarar får varige betalingsproblem, foreslår Kunnskapsdepartementet følgjande endring:

 • Rett til utsetjing med betalinga av terminbeløp ut over grensa på tre år under utbrotet av Covid-19 i 2020

Det har tidlegare blitt gitt utvida tilgang til betalingsutsetjing i Mellombels forskrift om tilpassingar i lovgivinga om utdanningsstøtte som følgje av utbrot av Covid-19, fastsett 27. mars 2020 med heimel i mellombels lov om forskriftsheimel for å avhjelpe konsekvensar av utbrot av Covid-19 mv. (koronalova). Den mellombelse forskrifta gjeld til koronalova opphevast. Når forskrifta setjast ut av kraft, kan ikkje Lånekassen lenger gi betalingsutsetjing til låntakarar som allereie har fått betalingsutsetjing i tre år.

I Prop. 96 L (2019-2020) Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) er det foreslått ei endring i utdanningsstøttelova slik at ho gir moglegheit for at det i forskrift kan bli gitt reglar om betalingsutsetjing i meir enn tre år i særlege tilfelle. Utbrotet av Covid-19 var bakgrunnen for lovendringa, og må reknast som eit særleg tilfelle. Departementet meiner derfor det er naudsynt å bruke heimelen til å gjere endringar i forskrift. Så framt at Stortinget vedtek lovendringa, meiner departementet at endringsforskrifta bør tre i kraft så tett opp på behandlinga i Stortinget som mogleg. Det er eit ønske frå departementet at nye reglar overlappar med dei mellombelse reglane med heimel i koronalova. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn den normale fristen.

Høyringsfristen blir sett til kl. 12.00 den 29. mai 2020. Departementet ber om at svar på høyringsforslaget blir sende elektronisk, helst gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar som ein i denne saka finn på: www.regjeringen.no/id2702770. Alternativt kan høyringssvaret sendast til [email protected]. Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og blir publisert.

 

Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                   Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                                  førstekonsulent

 • Abelia
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Akershus fylkeskommune
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Oslomet – storbyuniversitetet
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studenttinget NTNU
 • Sørlandets fagskole
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Telemark fylkeskommune
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdstinget i Agder
 • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget Vest
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole