Høyring om EUs energieffektiviseringsdirektiv frå 20 september 2023

Det visast til Europaparlament- og rådsdirektiv om energieffektivisering av 13. september 2023, (EU)2023/1791. Direktivet vart publisert i Official Journal (EU-Tidende) 20. september 2023.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 12.03.2024

Vår ref.: 24/34

Energieffektiviseringsdirektivet vart fremja som ein del av «Klar for 55» pakka frå 2021 og framforhandla i Råd og Europaparlament i 2022 og 2023. Dette var ei oppfølging av det Europeiske Råds vedtak om å auke utslippsmålet til 55 prosent reduksjon av klimagassutslepp innan 2030.

Energieffektiviseringsdirektivet frå 2023 erstattar og opphevar energieffektiviseringsdirektivet frå 2012 som vart revidert i 2018. Energieffektiviseringsdirektivet frå 2023 inneber eit auka ambisjonsnivå frå EU når det gjeld mål og tiltak innan energieffektivisering.

Denne høyringa av energieffektiviseringsdirektivet vil vere eit underlag for departementets vurdering av direktivet i EØS-prosessen i tråd med utgreiingsinstruksens punkt 3-3.

Energieffektiviseringsdirektivet er publisert på alle offisielle EU-språk i Official Journal, inkludert språkversjonar på engelsk, dansk og svensk.

For å kome med innspel i den norske høyringsrunden kan høyringssida på den digitale løysinga www.regjeringen.no brukast. Høyringsinstansar kan registrere seg, mellomlagre innspel og laste opp vedlegg. Innspel kan også sendast til postmottak@ed.dep.no

Også andre enn dei som står på høyringslista står fritt til å kome med innspel.

Spørsmål knytt til høyringa kan rettast til seniorrådgjevar Kristin Thorvaldsen (kristin.thorvaldsen@ed.dep.no) eller avdelingsdirektør Johan Vetlesen (johan.vetlesen@ed.dep.no),  EU/EØS-seksjonen.

Høyringsfrist er 12. mars 2024.

Med helsing

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                                   Kristin Thorvaldsen

                                                                                  seniorrådgjevar

 

[1] Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955 (recast) (Text with EEA relevance)

 

 

Energieffektiviseringsdirektivet er publisert på alle offisielle EU-språk i Official Journal, inkludert språkversjonar på engelsk, dansk og svensk.

Akademikerne

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Elkem

Elvia

Fornybar Norge

Enova SF

Finans Norge

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

FME HighEff

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsbygg

Fortum Oslo Varme

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Gassnova

GE Power Norway

Geothermal Energy Nordic

Greenpeace Norge

Grønn byggallianse

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk eiendom

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk gartnerforbund

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norsk klimastiftelse

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag

Norske Shell

Norske trevarer

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rørentreprenørene Norge

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skanska

Skift

Solenergiklyngen

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

SustEvo

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Virke

VKE

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation