Høyringsbrev

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring

Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsdokument med forslag og spørsmålsstillinger knyttet til hvordan frekvensbåndet 790-862 MHz (800 MHz-båndet) kan tildeles i Norge. Regjeringen har tidligere bestemt at 800 MHz-båndet skal brukes til moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet.

Høringsdokumentet omfatter spørsmål og forslag knyttet til bruk av dekningskrav, frekvenstak, frekvensplan, tekniske vilkår, tildelingsmetode med mer. I høringsnotatet berøres i tillegg spørsmål knyttet til disponering og tildeling av ressurser i frekvensbåndene omkring 900 og 1800 MHz, herunder i hvilken grad tildeling av ressurser i disse to frekvensbåndene bør ses i sammenheng med auksjonen av 800 MHz-båndet.

Høringen er lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemmeside på regjeringens portal http://www.regjeringen.no.

Merknader til høringsdokumentet sendes til postmottak@sd.dep.no innen
20. mai 2011.

Myndighetene vil ta endelig stilling til utforming av tidelingsvilkår og auksjonsregler etter at høringssvarene er vurdert. Det understrekes i denne forbindelse at selv om høringsdokumentet inneholder en rekke konkrete forslag til fremgangsmåte, vil det være aktuelt å kunne gjøre forandringer og velge andre fremgangsmåter, ikke minst på bakgrunn av de merknader som fremkommer i høringen.

Departementet ber høringsinstansene vurdere behovet for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende organer. Andre instanser enn de som står oppført på høringslisten kan også uttale seg.

Samferdselsdepartementet legger opp til at høringssvarene offentliggjøres på departementets hjemmesider og ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber departementet at dette fremgår klart og tydelig i svaret som gis.

Eventuelle spørsmål kan merkes ”800 MHz” og sendes til postmottak@sd.dep.no eller rettes til Karin Skyllingstad (tlf. 22 24 83 89) eller Jarl K. Fjerdingby (tlf. 22 24 82 53).


Med hilsen


Jørn Ringlund e.f.        Jarl Fjerdingby

Høringsbrevet som pdf