HRS Eiendom AS

Vi viser til klage fra Roger Eklund datert 20. januar 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 6. februar 2012. Vi viser også til foreløpig svar fra departe­mentet 8. mai 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 4. januar 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet HRS Eiendom AS, org. nr. 996 597 628. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, må meldingen være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011. Registrert i denne sammenheng vil si ferdigbehandlet og godkjent av saksbehandler ved Foretaksregisteret. Klager hevder at meldingen må registreres fordi forsinkelsen skyldes at vedkommende som skulle signere meldingen, fikk problemer med den elektroniske signeringen og pin-kodene samt at vedkommende var ny bruker av Altinn.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 5-1 (foretaksregisterloven). Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering
Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble mottatt i Foretaksregisteret 31. desember 2011 som var en lørdag. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangsordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her frem­gikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i mediene og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi mener på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Det er meldingsansvarlig (selskapet) som selv er ansvarlig for at meldingen signeres og sendes inn på korrekt måte. Meldingen ble opprettet 24. oktober 2011 og sendt til de signaturberettigete for signering samme dag. Brønnøysundregistrene har sjekket meldingen, og den ble signert av Steensrud 22. november 2011, mens Hveem først signerte 31. desember 2011. Meldingen ble dermed først sendt inn 31. desember 2011.

Den 31. desember 2011 var en lørdag og følgelig ikke en arbeidsdag. Meldingen kunne ikke bli registrert i 2011 når den kom inn så sent. Klager kunne heller ikke forvente en behandlingstid på én dag og samme dag som meldingen ble innsendt. Det er meldingsansvarlig (selskapet) som selv må sørge for at meldingen sendes inn i tide. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om at meldingsansvarlig hadde problemer med signering og pinkoder samt at vedkommende var ny bruker på Altinn, skal kunne føre til fristutsettelse.

Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, hvilke frister som gjelder og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen hadde klager dermed hatt god tid til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 4. januar 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.