Hurtigarbeidende gruppe om tiltak for økt arbeidsmarkedsintegrering blant fordrevne fra Ukraina

Regjeringen satte i slutten av mai 2023 ned en hurtigarbeidende gruppe for å få innspill og forslag til tiltak som ved behov kan bidra til å styrke arbeidet med å få fordrevne fra Ukraina ut i arbeid. Gruppen har gjort en overordnet analyse av igangsatte tiltak og foreløpige resultater når det gjelder arbeidsmarkedsintegrering av ukrainere, herunder erfaringer fra de nordiske landene. På bakgrunn av analysen har gruppen vurdert behovet for eventuelle politikkendringer og nye tiltak som kan bidra til å nå regjeringens målsetting om rask overgang til arbeid for ukrainske flyktninger. Arbeidsgruppen foreslår tiltak rettet mot kommunikasjon, samarbeid, norskopplæring og NAV for å øke arbeidsdeltakelsen blant fordrevne fra Ukraina. Gruppen mener det ikke er behov for vesentlige politikkendringer eller nye innsatser, og har vektlagt hvordan eksisterende tiltak, virkemidler og pågående prosesser kan justeres og suppleres.

Les dokumentet