I-1032 B

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 28. juni 2001 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene §§ 1-3, 1-4, og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1.

Innholdsfortegnelse

 1. Formål, definisjon og virkeområde
 2. Habilitering og rehabilitering i kommunen
 3. Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Vedlegg:
Merknader til forskriften om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuelle planer

Formål, definisjon og virkeområde

§ 1Formålet med forskriften

Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes

 1. ut fra et brukerperspektiv,
 2. brukerpersoektiv samordnet, tverrfaglig og planmessig,
 3. i eller nærmest mulig brukerens vante miljø, og
 4. i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

§ 2 Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

§ 3 Virkeområde

Forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter kommunehelsetjenesteloven og etter spesialisthelsetjenesteloven. Det som er fastsatt for fylkeskommuner i denne forskriften, gjelder også for Oslo kommune.

Tjenestetilbudene og ytelsene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

§ 4 Plikt til forsvarlighet

Habiliterings- og rehabilteringstjenestene som tilbys og ytes i henhold til denne forskriften, skal være forsvarlige.

§ 5 Brukermedvirkning

Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at den enkelte bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud jf. pasientrettighetsloven §§ 1-3 b og 3-1. Med gjennomføring menes planlegging, utforming, utøving og evaluering.

Kommunen og fylkeskommunen bør legge til rette for at brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av kommunenes og fylkeskommunens re-/habiliteringsvirksomhet.

§ 6 Taushetsplikt

De alminnelige bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse.

Habilitering og rehabilitering i kommunen

§ 7 Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering

Kommunen skal ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen.

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for habilitering og rehabilitering, jf. forskriften §§ 1 og 2.

Tjenester som inngår i kommunens helsetjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud.

Re-/habiliteringstilbudet skal gis uavhengig av brukerens boform.

§ 8 Planlegging, organisering og samarbeid

Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf. lov om helsetjenester i kommunen § 1-3 nr 3.

Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere.

Kommunehelsetjenesten skal ved behov samarbeide med sosialtjenesten og andre samarbeidende etater.

§ 9 Melding om mulige behov for habilitering og rehabilitering

Kommunen skal legge forholdene til rette slik at personell i kommunehelsetjenesten skal kunne melde mulige re-/habiliteringsbehov som personellet blir kjent med i tjenesten. Meldingen gis dit kommunen bestemmer.

De alminnelige reglene om taushetsplikt kommer til anvendelse, jf. helsepersonelloven § 21 flg.

§ 10 Undersøkelse, utredning og individuell plan

Kommunen skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten, før habilitering og rehabilitering settes i gang.

For utarbeidelse av individuelle planer gjelder forskrift om individuelle planer.

§ 11Hjelpemidler og ergonomiske tiltak

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

§ 12 Fylkeskommunens ansvar for habilitering og rehabilitering

Fylkeskommunen skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i fylket tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon, jf. forskriften §§ 1 og 2.

§ 13 Organisering

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal inngå i tilbudet av helsetjenester som fylkeskommunen skal sørge for.

Det skal finnes en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i fylkeskommunen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.

§ 14 Melding om mulige behov for habilitering og rehabilitering ispesialisthelsetjenesten

Fylkeskommunen skal legge forholdene til rette slik at personell i spesialisthelsetjenesten skal kunne melde mulige behov for habilitering og rehabilitering som personellet blir kjent med i tjenesten. Meldingen gis dit fylkeskommunen bestemmer.

De alminnelige reglene om taushetsplikt kommer til anvendelse, jf. helsepersonelloven § 21 flg.

§ 15 Oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging mv.

Fylkeskommunen skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Fylkeskommunen skal videre

 1. sørge for trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter som krever spesialisert tilrettelegging og veiledning,
 2. sørge for intensiv trening som inngår i individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan, eller som et nødvendig, spesialisert tilbud etter behandling,
 3. sørge for tilrettelagt opplæring for brukere som trenger det, og tilrettelegge rammebetingelser som kan bidra til økt mestring.

§ 16 Særlig om råd, veiledning og samarbeid

Fylkeskommunen skal

 1. gi råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltbrukere,
 2. delta i samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltbrukere og om utarbeiding av individuelle planer,
 3. gi generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen, og
 4. samarbeide med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet til den enkelte.

§ 17 Ambulerende tjeneste

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig kan gis i institusjon.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 18 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2001.

VEDLEGG

Vedlegg

Merknader til forskriften om habilitering og rehabilitering

Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er i seg selv ikke bindende, men skal tjene som rettledning. Forskriften og merknadene bør sees i sammenheng for å få best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.

Forskrift om individuelle planer