I-11/2005

Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Rundskriv I-11/2005

Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Sosial- og helsedirektoratet
States helsetilsyn
Den norske lægeforening
Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
De regionale helseforetakene
Landets fylkesmenn
Universitetene ved de medisinske fakulteter

Nr.

Vår ref

Dato

2002 02734/bls

01.07.2005

Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

I henhold til § 3 i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell, gitt med hjemmel i helsepersonelloven § 51, fastsetter departementet nærmere regler for spesialistutdanningen for leger. Helse- og omsorgsdepartementet gjør med hjemmel i ovennevnte forskrift følgende vedtak:

Fra 01.07.2005 gjelder følgende spesialistregler i kjevekirurgi og munnhulesykdommer:

1. 4 års tjeneste ved avdeling for kjevekirurgi

Inntil 1 år kan erstattes av

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste ved relevant klinisk avdeling

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

2. 2 års tjeneste ved en eller flere av følgende avdelinger med minimum tjenestetid på 6 måneder ved hver avdeling:

Plastikkirurgi

Nevrokirurgi

Øre-nese-halssykdommer

Merknad til pkt 1 b;
Med relevant klinisk avdeling menes avdeling for generell kirurgi, plastikkirurgi, nevrokirurgi og
øre-nese-halssykdommer.

Leger med odontologisk embetseksamen kan få denne godkjent 1 år tellende for pkt 1 og 1 år for
pkt 2.

Spesialister kan godkjennes etter tidligere regler frem til 01.01.2009.

Helse- og omsorgsdepartementet viser for øvrig til Legeforeningens nettsider
www.legeforeningen.no/spesialiteter/kjevekirurgi og munnhulesykdommer
som nærmere angir kurskrav og merknader til spesialistreglene i kjevekirurgi og
munnhulesykdommer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Magne Eggen e.f.
avdelingsdirektør
Bjørg Leinum Seim
seniorrådgiver