I-44/2000

Gjestepasientoppgjør for donorer

I-44/2000Gjestepasientoppgjør for donorer

I-44/2000

Gjestepasientoppgjør for donorer

Til: Landets fylkeskommuner, Landets sykehus

Vår ref: 98/06742 SAØ/TOH

Dato: 02.11.00

Sosial- og helsedepartementet klargjør herved ansvaret for dekning av kostnader for levende donor i forbindelse med donasjon.

Sosial- og helsedepartementet har tidligere gitt følgende retningslinjer om gjestepasientoppgjør for donorer:

  • I rundskriv I-18/95 av 5.5.95 presiserer Sosial- og helsedepartementet at pasientens (spesifisert som mottakeren av organ) bostedsfylke bør dekke de egenandeler donor påtar seg i forbindelse med donasjon.
  • I brev av 27.11.97 til Rikshospitalet med kopi til bl.a. landets fylkeskommuner legger Sosial- og helsedepartementet til grunn at donors bostedsfylke har betalingsplikt.

Ovennevnte rundskriv og brev har ført til en rekke problemstillinger knyttet til hvilke utgifter donors bostedsfylke plikter å betale, hvem som har betalingsplikt når donor ikke er bosatt i Norge m.v. I tillegg strider brev av 27.11.97 mot prinsippene i både lov om sykehus og lov om spesialisthelsetjenester der det heter at hjemstedsfylket har ansvar for pasientens (her mottaker av organ) behandlingsutgifter.

I sykehusloven fremgår det at pasientens hjemstedsfylke skal refundere forpleiningsutgifter ved institusjoner som drives eller finansieres av andre fylkeskommuner (§ 12 femte ledd). Lignende bestemmelser er også gitt i ny lov om spesialisthelsetjeneste (§ 6-6) som trer i kraft 1.1.2001. Her heter det at "Statens og fylkeskommunens behandlings- og forpleiningsutgifter skal dekkes av pasientens bostedsfylke, jf. § 6-5."

Sosial- og helsedepartementet tolker kostnader til donasjon som utgifter på lik linje med andre behandlingsutgifter. Dette innebærer at pasientens bostedsfylke skal betale alle utgifter i forbindelse med donasjon som ikke dekkes av folketrygden. Etter folketrygdloven § 8-4 andre ledd bokstav i foreligger rett til sykepenger til donor både ved de medisinske undersøkelser mv. forut for transplantasjonen, ved transplantasjonsinngrepet og under etterfølgende arbeidsuførhet.

Departementet oppfordrer pasientens bostedsfylke om å vise skjønn i forbindelse med donors utgifter som ikke dekkes av folketrygden. Departementet har ikke utarbeidet detaljerte regler om hvilke type utgifter som skal dekkes i forbindelse med donasjon. Det er viktig at forholdene legges til rette for personer som tilbyr seg å være donorer. Dette innebærer bl.a. at det å stille seg til disposisjon for donasjon ikke skal medføre ekstra økonomiske belastninger.

Når det gjelder taushetsplikt presiserer departementet at samtykke opphever denne plikten. For øvrig kan ikke departementet se at det av hensyn til økonomiske oppgjøret er nødvendig at pasientens bostedsfylker får personidentifiserbare opplysninger om donor.

Dette rundskrivet erstatter Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-18/95 av 5.5.95 og brev av 27.11.97 til Rikshospitalet.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef

Christine Furuholmen
underdirektør

Kopi:

  • Landets fylkesleger
  • Landets fylkeshelsesjefer
  • Statlige helseinstitusjoner
  • Statens helsetilsyn
  • Kommunenes sentralforbund
  • Rikstrygdeverket
  • Folketrygdkontoret for utenlandssaker
VEDLEGG