I-48/2000

Delegasjon til fylkesmennene av Sosial- og helsedepartementets myndighet etter § 6-1 tredje ledd i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen

Delegasjon til fylkesmennene av Sosial- og helsedepartementets myndighet etter § 6-1 tredje ledd i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen

Rundskriv I-48/2000

Til Landets fylkesmenn

Vår ref.: 00/06393 HA 1 HJS/ado
Dato: 23.11.2000

Sosial- og helsedepartementets myndighet i medhold av § 6-1 tredje ledd i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62 til å oppnevne kontrollkommisjonenes medlemmer, delegeres med dette til fylkesmennene med virkning fra 1. januar 2001.

Sosial- og helsedepartementet har besluttet at de medlemmer av kontrollkommisjonene som er oppnevnt i medhold av lov om psykisk helsevern av 28. april 1961 nr 2, kan sitte ut oppnevningsperioden, dog ikke ut over 4 år fra 1. januar 2001. Disse medlemmer kan reoppnevnes en gang i medhold av psykisk helsevernloven .

For øvrig viser Sosial- og helsedepartementet til vedlagte retningslinjer for fylkesmannens behandling av disse saker, fastsatt av Sosial- og helsedepartementet november 2000.

Med hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Rogan
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Justisdepartementet
Statens helsetilsyn
Landets fylkesleger
Landets kontrollkommisjoner
Riksrevisjonen

Vedlegg

VEDLEGG

Retningslinjer for fylkesmennene ved oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern

1. Kontrollkommisjonens ansvarsområde

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon.

Det nærmere ansvarsområdet for hver kontrollkommisjon fastsettes av Statens helsetilsyn.

2. Kontrollkommisjonens sammensetning

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Av de to sistnevnte faste medlemmer skal det oppnevnes minst en person som selv har vært under psykisk helsevern eller er eller har vært nærstående til pasient eller som har representert pasientinteresser i stilling eller verv.

3. Om oppnevningen

Etter psykisk helsevernlovens § 6-2 annet ledd skal medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen. Hvis samtlige medlemmer av en kontrollkommisjon må oppnevnes på nytt, oppnevnes to av medlemmene for 2 år. Hvis et medlem eller varamedlem fratrer i løpet av perioden, foretas nyoppnevning for den gjenværende del av oppnevningsperioden.

Det legekyndige medlem oppnevnes av fylkesmannen etter forslag fra fylkeslegen. For de andre medlemmenes vedkommende gis fylkeslegen anledning til å uttale seg.

4. Habilitet

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 siste ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som har å føre kontroll med noen del av det psykiske helsevern som han selv i stillings medfør har noe ansvar for.

Sosial- og helsedepartementet legger til grunn at tjenestemenn ved fylkesmannen eller fylkeslegens kontor må anses inhabile som medlemmer av en kontrollkommisjon i angjeldende fylke.

5. Aldersgrense

Personer som i løpet av oppnevningsperioden vil fylle 70 år, bør ikke oppnevnes som medlemmer av kontrollkommisjonen.

6. Gjenoppnevning

Ingen kan gjenoppnevnes mer enn en gang i samme kontrollkommisjon.

Etter å ha vært ute av kontrollkommisjonen en periode, kan likevel samme medlem gjenvelges på nytt.

7. Meldinger

Melding om nyoppnevninger, med angivelse av medlemmets navn, alder og adresse skal sendes Statens helsetilsyn, fylkeslegen og Riksrevisjonen. Videre må slik melding gis til institusjoner under under kommisjonens ansvarsområde.

8. Om utgifter

Godtgjøring til kontrollkommisjonens medlemmer og andre utgifter ved kommisjonens virksomhet, så som godtgjørelse til vitner og andre sakkyndige, utgifter til kontorhold m.v. dekkes over statsbudsjettet, jf spesialisthelsetjenesteloven § 6-8.