I-63/2000

Iverksettelse av ny psykisk helsevernlov - praktiske konsekvenser

Rundskriv I-63/2000

Iverksettelse av ny psykisk helsevernlov – praktiske konsekvenser

Til:
Landets fylkesleger
Landets fylkeskommuner
Institusjoner innen det psykiske helsevern
Berørte brukerorganisasjoner

Dato: 19.12.2000
Saksnr. 00/06095 HA 1 HJS/mos

Lov 2. juli 1999 nr 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) trer i kraft 1. januar 2001. I den anledning er følgende forskrifter nå ferdigstilt med iverksettelse fra samme dato:

 • Forskrift av 3. november 2000 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern
 • Forskrift av 24. november 2000 om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon
 • Forskrift av 24. november 2000 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke
 • Forskrift av 24. november 2000 om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner innen det psykiske helsevernet
 • Forskrift av 1. desember 2000 om den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet
 • Forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet
 • Forskrift om etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
 • Forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
 • Forskrift om pasienter i privat forpleining

Vedrørende den siste forskriften tar departementet sikte på at også denne vil være klar til årsskiftet.

I forbindelse med vedtagelsen legges forskriftene fortløpende ut på følgende internettadresse: http://www.dep.no/shd/norsk/regelverk/lover/index

Det vil bli utarbeidet særtrykk av den enkelte forskrift som vil bli distribuert fortløpende. I begynnelsen av 2001 vil det også komme et eget rundskriv om denne loven inneholdene lovtekst, tilhørende forskrifter og departementets merknader til regelverket.

Det er ikke gitt særskilte overgangsordninger i den nye psykisk helsevernloven, men Sosial- og helsedepartementet legger følgende til grunn:

I forbindelse med ikrafttredelse av ny psykisk helsevernlov må samtlige tvangsvedtak som er fattet før 1. januar 2001 konverteres til den nye loven; vedtakene må altså inneholde riktig hjemmelshenvisning. Vilkårene for tvangsvedtakene er for det alt vesentligste de samme etter den nye loven. Det antas derfor at det ikke vil være nødvendig å foreta en ny vurdering av de vedtakene som allerede er fattet. Det vises her til det generelle prinsipp at tvangsvedtak ikke skal gjelde lenger enn nødvendig, og at den faglig ansvarlige til enhver tid må kunne forsvare opprettholdelsen av et tvangsvedtak.

Pasienter under tvungent psykisk helsevern behøver ikke utskrives for deretter å bli reinnlagt 1. januar 2001. Vedtaket fattet etter 1961-loven gjelder også etter 1. januar 2001, men da etter nytt hjemmelsgrunnlag.

Pasienter under tvungent psykisk helsevern som er innlagt med overlastkriteriet som eneste tilleggsvilkår, må særskilt vurderes etter den nye loven. Det vises til at overlastkriteriet er fjernet fra den nye psykisk helsevernloven, og at dette tilleggsvilkåret alene ikke lenger gir grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Imidlertid er farekriteriet noe utvidet, slik at den faglig ansvarlige må vurdere om dette kriteriet er oppfylt for disse pasientene. Dersom det ikke er tilfelle, må det tvungne vernet opphøre 1. januar 2001.

Pasienter lagt inn under observasjon etter 1961-loven kan bare være innlagt etter disse bestemmelsene frem til 10. januar 2001. Dette fordi lengden av observasjon etter den nye loven er redusert til 10 dager.

Ordningen med tvunget ettervern opphører 1. januar 2001. For disse pasientene vil det mest aktuelle alternativ være tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, lovens § 3-1 annet ledd. Det vises også til forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon av 24. november 2000.

Med hilsen

Andreas Disen
ekspedisjonssjef

Thor Rogan
avdelingsdirektør

Gjenpart:

 • Statens helsetilsyn
 • Landets fylkesmenn
VEDLEGG