I-7/2002

Ambulansetransport i andre regioner enn pasientens bostedsregion

Ambulansetransport i andre regioner enn pasientens bostedsregion

Rundskriv I-7/2002

Til:
Landets regionale helseforetak

Dato: 10.05.2002
Vår ref.: 02/02767 EIA/Mb

Hensikten med dette rundskrivet er å klargjøre ansvar for dekning av kostnader forbundet med ambulansetransporter utført i andre regioner enn pasientens bostedsregion.

Det regionale helseforetaket har i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1a ansvar for at befolkningen innen helseregionen tilbys ambulansetjeneste med bil og eventuelt båt. Det følger videre av § 5-2 i spesialisthelsetjenestelovens at "det regionale helseforetakets behandlings- og forpleiningsutgifter skal dekkes av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion".

Departementet er av den oppfatning at nevnte lovbestemmelser må forstås slik at "behandlings- og forpleiningsutgifter" også omfatter transportutgifter med bil og båt. Det betyr at pasientens bostedsregion i henhold til loven skal dekke alle utgifter til ambulansetransport som

  • transport til og fra pasientens bosted og sykehus eller andre institusjoner innen spesialisthelsetjenesten,
  • transport fra helseinstitusjon til lufthavn og videre fra lufthavn til pasientens bosted, sykehus eller andre helseinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten.

Det er ikke departementets hensikt å etablere kompliserte og omfattende oppgjørsordninger som ikke står i forhold til de beløp det gjelder. Alle regioner har nå vedtatt at de ikke skal praktisere gjestepasientoppgjør mellom offentlige tjenesteytere internt i regionen. Dette forutsettes også å gjelde ambulansetjenesten.

Loven er ikke til hinder for at det inngås avtaler om oppgjørsordninger med andre regionale helseforetak. Dette kan bl.a. være aktuelt for å avklare praksis ved akutt sykdom/skade (øyeblikkelig hjelp). Dersom slike avtaler ikke er inngått, vil loven gjelde i tråd med ovenstående.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv I-43/2000 Ambulansetransport over fylkesgrensene med bil og båt av 02.11.2000.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Magne Eggen
avdelingsdirektør

Kopi til:
Landets helseforetak
Landets fylkesleger
Statens helsetilsyn
Sosial- og helsedirektoratet
Rikstrygdeverket
Folketrygdkontoret for utenlandssaker