I-9/2001 Tilsyn- rusmiddelmisbrukere innlagt i institusjon som reguleres av annen lov enn sosialtjenesteloven

TILSYN – RUSMIDDELMISBRUKERE INNLAGT I INSTITUSJON SOM REGULERES AV ANNEN LOV ENN SOSIALTJENESTELOVEN

Som kjent skal det føres tilsyn med at kravene i sosialtjenesteloven med forskrifter er oppfylt i alle institusjoner hvor rusmiddelmisbrukere er innlagt i henhold til vedtak etter sosialtjenesteloven. Ikke minst skal det føres tilsyn etter bestemmelsene om tvangsinnleggelse og tvangsopphold i tilfeller der dette er aktuelt. Det har imidlertid hersket tvil om dette tilsynet skal utøves av fylkesmannen og/eller fylkeslegen i tilfeller hvor rusmiddelmisbrukeren er tatt inn i institusjon regulert av annen lovgivning – typisk spesialisthelsetjenesteloven.

Sosial- og helsedepartementet legger til grunn at sosialtjenesteloven må forstås slik at fylkesmannen skal føre tilsyn etter sosialtjenestelovens § 7-9, i alle institusjoner som er inntatt på fylkeskommunens plan. Dette uavhengig av om institusjonen er regulert under sosialtjenesteloven eller annen lov. Det er med andre ord tiltakets og ikke institusjonens lovplassering som er avgjørende for om fylkesmannen har tilsynsansvar etter sosialtjenesteloven.

Det presiseres at dette ikke innebærer noen endring i fylkeslegens tilsynsansvar. Fylkeslegen har på vanlig måte ansvaret for å føre tilsyn med at alle institusjoner underlagt helselovgivningen drives i samsvar med denne lovgivningen.

Sosial- og helsedepartementet forutsetter at fylkeslegen og fylkesmannen samarbeider om å finne en praktisk måte å utøve tilsynet på.

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv I-1/93 del IV punkt 7.9.2.2 avsnitt 2 og del V merknader til § 3-1 Virkeområde avsnitt 3.

Oslo, 7. mars 2001

Ellen Seip e.f
ekspedisjonssjef

Gerd Vandeskog e.f.
fung. ekspedisjonssjef