Ikraftsetting av lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Bent Høie

 

 

 

 

Ref. nr.:  

 

Saksnr.:    13/1467

 

Dato:        06.12.13

 

 

Ikraftsetting av lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Etter loven gjelder loven (endringsloven) fra den tid Kongen bestemmer. Departementet foreslår at loven skal gjelde fra 1. januar 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet

                                                                t i l r å r :

Lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) trer i kraft fra 1. januar 2014.