Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for britiske musikere, artister og medfølgende hjelpepersonell omfattet av Frihandelsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok 30. november 2022 en ny bestemmelse (ny §1-1B) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Bestemmelsen gir unntak fra kravet om oppholdstillatelse for britiske musikere, artister og medfølgende hjelpepersonell nevnt i punkt 6 under EØS EFTAstatenes bindingsliste i ANNEX XVIII til i Frihandelsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia, for opphold i inntil 90 dager i en 180 dagers periode.

Departementet har videre endret utlendingsforskriften § 1-1 tolvte ledd andre punktum, slik at det kommer frem at meldeplikten også gjelder for britiske borgere omfattet av ny §1-1B.

Bakgrunn for endringen

Som følge av Storbritannias uttreden av EU har EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge inngått en frihandelsavtale med Storbritannia. Frihandelsavtalen mellom EØS/EFTAstatene og Storbritannia består av 17 kapitler og 30 vedlegg. Vedleggene utgjør en integrert del av frihandelsavtalen. I kapittel 3 Handel med tjenester over landegrensene og
investeringer, har Norge forpliktet seg til å gi bestemte grupper av personer midlertidig tilgang til det norske arbeidsmarkedet for levering av tjenester jf. Avsnitt 3.4 i avtalen.

De norske forpliktelsene ligger godt innenfor utlendingsregelverket, med unntak av forpliktelsen knyttet til britiske musikere, artister og medfølgende hjelpepersonell som ikke mottar lønn i Norge. For denne gruppen har Norge forpliktet seg til, innen ett år fra ikrafttredelse av avtalen, å gi opphold uten krav om oppholdstillatelse i inntil 90 dager i en
periode på 180 dager (visumfri periode etter Schengenregelverket). Frihandelsavtalen har vært anvendt mellom Norge og Storbritannia siden 1. desember 2021, selv om den formelt sett først trådte i kraft 1. september 2022.

Forpliktelsen om å gi britiske musikere, artister og medfølgende hjelpepersonell opphold uten krav om oppholdstillatelse inntil 90 dager i en periode på 180 dager gjelder dermed fra 1. desember 2022.

Nærmere om endringen – ny § 1-1B

Ny § 1-1B i utlendingsforskriften gir britiske musikere, artister og medfølgende hjelpepersonell som er omfattet av frihandelsavtalen, adgang til å oppholde seg i Norge uten oppholdstillatelse i inntil 90 dager i en periode på 180 dager. Bestemmelsen omfatter ikke britiske borgere som er ansatt i Norge, og heller ikke britiske borgere som jobber med
audiovisuelle produksjoner som film og serie.

Musikere mv. hører under kategorien «short-term business visitors» i vedlegget, og de aktuelle underkategoriene i ANNEX XVIII punkt 6 under EØS/EFTA-statene lyder (tilgjengelig på engelsk):

  • Culture and entertainment: an artist, entertainer or musician giving performances or attending rehearsals as an individual or as part of a group, taking part in competitions or auditions, making personal appearances and taking part in promotional activities in an EEA EFTA State.
  • Entertainment staff: supporting the activities above, including venue and location preparation, provided they are attending the same event as the artist, entertainer or musician, and are employed to work for them in the territory of the United Kingdom as either personal or technical staff, or members of the production team.

Meldeplikt

Det følger av ny § 1-1B at britiske borgere som er omfattet av den nye bestemmelsen, har meldeplikt til politiet i oppholdsdistriktet, jf. utlendingsforskriften § 1-1 tolvte ledd andre punktum. Meldingen skal gis skriftlig før innreise til politiet i det aktuelle distriktet. Slik melding kan også gis av arbeidsgiver, arrangør, reiseleder eller annen ansvarlig person, jf. §
1-1 tolvte ledd tredje punktum. Meldeplikten for britiske borgere omfattet av § 1-1B tilsvarer meldeplikten som gjelder for musikere mv. fra andre land som i henhold til § 1-1 sjette ledd kan oppholde seg i Norge i inntil 14 dager uten krav til oppholdstillatelse.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde
avdelingsdirektør