A-1/2018 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – praktikantordningen

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 26.06.2018 endringer i §§ 6-21 og 6-32 i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringene trer i kraft 1. september 2018, se vedlagte endringsforskrift.

Praktikantordningen
Formålet med uf. § 6-21 er å gi studenter mulighet til praktisk opplæring innenfor den utdanningen de har valgt. Normalt har studenter ett praktikantopphold av kortere varighet i løpet av utdanningen sin. Dersom studenten tidligere har hatt et praktikantopphold eller har arbeidserfaring innen samme sektor, kan det være tvil om at formålet er praktisk opplæring i dette yrket og grunn til å tro at formålet hovedsakelig er å arbeide. Det samme gjelder også når praktikantoppholdet kommer kort tid etter at studiene ble påbegynt.

Endringene gir bedre samsvar mellom rekruttering og det tillatelsen er ment for. Endringene i uf. § 6-21 innfører nye krav til praktikantenes kompetanse, krav til alder, krav om opplæringsplan og korter ned tillatelsens varighet. Tillatelsen kan ikke fornyes.

Endret § 6-21 gjelder for praktikanter som er under høyere utdanning. Bestemmelsen omfatter også studenter på masternivå, uavhengig av om de går på et integrert masterstudium eller først har avlagt bachelorgrad i faget. Det samme gjelder leger som tar videreutdanning finansiert gjennom europeiske/norske bistandspenger, og har behov for praksis i den sammenhengen.

Praktikanten skal fremlegge en opplæringsplan sammen med søknaden. Planen bør gi oversikt over hvilken opplæring praktikanten skal motta, hvem som skal gi opplæringen og relevans mellom utdanningen og opplæringen praktikanten skal få. For å informere de berørte bedre har vi klargjort i forskriften at UDI kan gi retningslinjer om dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen i hjemlandet og om opplæringens relevans i tillegg til å stille krav om opplæringsplan og til lønns- og arbeidsvilkår.

Der det er uklart om utdanningen er på et høyere nivå i Norge, legger vi til grunn at UDI kan gjøre en konkret vurdering basert på NOKUT sin vurdering av nivået på den utenlandske utdanningen, informasjon fra arbeidsgiver om opplæringen praktikanten skal få, dokumentasjon fra utdanningsinstitusjon i utlandet og den faglige relevansen mellom utdanningen og opplæringen i Norge.

Endringen i uf. § 6-21 gjelder for nye søknader fremmet fra 1. september 2018. Søknader innlevert før ikrafttredelsesdatoen behandles etter gjeldende regelverk frem til og med 31. august 2018.

Se Forskrift 26. juni 2018 nr. 1023 om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Lovdata)