Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina

Vi viser til brev av 5. mars 2022 med informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings- og forskningssektoren. Som det framgår der, ønsker Kunnskapsdepartementet at universitetene og høyskolene skal tilby studiemuligheter til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover. Studietilbøyeligheten i Ukraina er høy, og mange av flyktningene som kommer vil være i en alder der de normalt ville ønsket å starte eller fortsette et høyere utdanningsløp. Vi takker for institusjonenes rapporter om kapasitet til å ta imot studenter.

Økt kapasitet i høyere utdanning for å kunne gi tilbud i forbindelse med forventet økt mottak av flyktninger

Fredag 1. april 2022 la regjeringen fram Prop. 78 S (2021–2022) med forslag om økt kapasitet i høyere utdanning for å kunne gi tilbud i forbindelse med forventet økt mottak av flyktninger. Regjeringen foreslår å øke bevilgingen på kap. 260 post 50 med 47,8 mill. kroner, tilsvarende økt opptak på om lag 1 000 studenter fra høsten 2022. Midlene kan tildeles både statlige og private universiteter og høyskoler. Midlene vil bli tildelt som fireårige plasser i kategori D, som gir institusjonene fleksibilitet til å tilpasse tilbud etter faktisk etterspørsel. Økningen er midlertidig og skal fases ut i tråd med normal studieprogresjon eller dersom studieplassene ikke blir brukt.

Med forbehold om Stortingets vedtak, har Kunnskapsdepartementet gitt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i oppdrag å foreslå for departementet en fordeling av studieplassene til universiteter og høyskoler. Dette arbeidet skal gjøres etter dialog med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og i dialog med universitets- og høyskolesektoren. Fordelingen til institusjonene bør så langt det er mulig ta hensyn til både den geografiske bosettingen av flyktninger og institusjonenes kapasitet. Departementet legger vekt på at studentene kan tas opp og begynne på utdanning fra semesterstart høsten 2022. Vi har bedt HK-dir om å vurdere hva slags fordeling som totalt vil gi de beste løsningene for studentene, inkludert tilbud om nettbaserte studier og fleksible studieløsninger.

HK-dir har frist til å fremme sitt forslag til fordeling 20. mai, og Kunnskapsdepartementet vil på bakgrunn av forslaget fra HK-dir foreta den endelige fordelingen av studieplassmidlene til institusjonene primo juni.

Opptak av studenter skal skje lokalt på institusjonene. Departementet vil i løpet av kort tid komme tilbake med informasjon om eventuelle endringer i regelverket for opptak til høyere utdanning.

Private institusjoner som får tildelt studieplasser kan ikke kreve studieavgift fra studenter som tas opp til de aktuelle studieplassene.

HK-dir vil invitere til dialogmøte med institusjonene om sitt arbeid fredag 8. april, kl. 11-12. Nærmere informasjon finnes på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)

Flyktninger med forskerkompetanse

Vi vet at Ukraina har en høyt utdannet befolkning og en stor høyere utdannings- og forskningssektor. Blant flyktningene vil det derfor trolig være forskere eller personer med forskerkompetanse.

Kunnskapsdepartementet har registrert at det er stor vilje blant institusjonene til å ta imot ukrainske kollegaer. Etter departementets vurdering er det viktig at de som kommer til Norge får en meningsfylt hverdag og får opprettholdt sin kompetanse. Vi ber om at institusjonene hver for seg og sammen ser på hvordan de kan legge til rette for å inkludere ukrainske forskere i sine fagmiljøer. Dette kan være alt fra å inkludere ukrainske forskere i allerede eksisterende prosjekter, til å tilby en kontorplass og et hyggelig arbeidsmiljø til de som har anledning til å fortsette sitt virke tilknyttet sin hjemlige institusjon.

Europakommisjonen har lansert portalen ERA4Ukraine med informasjon om støtte til ukrainske forskere fra EU, europeiske land samt initiativer som ScienceforUkraine. Forskningsrådet har ansvaret for å legge inn informasjon fra Norge i denne portalen.

Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Øyvind Johnson

seniorrådgiver