Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter, og inviterer til innspill i meldingsarbeidet.

Status: Lukket

Svarfrist: 15.03.2024

Vår ref.: 24/658

Norge skal være et av verdens beste land å starte og drive virksomhet i. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal gi en oversikt over gründerskap i Norge, en samlet fremstilling av regjeringens politikk på området og forslag til utvikling av politikk og tiltak.

Stortingsmeldingen skal være bred og berøre små og mellomstore bedrifter, men vil ha et særlig fokus på vekstorienterte gründere og oppstartsbedrifter for å stimulere til nyskaping og vekst. Meldingen skal belyse relevante politikkområder og rammevilkår for gründere som kapitalmarkedet, kompetanse, sosiale ordninger, grønn omstilling og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt. Meldingen skal fremme kvinnelig entreprenørskap.

I den anledning bes det om skriftlige innspill knyttet til:

  • De viktigste utfordringene for gründere og oppstartsbedrifter som bør adresseres innenfor rammene i denne meldingen.
  • Forslag til tiltak med begrunnelser.
  • Andre temaer som anses som relevant.

Vi oppfordrer til å benytte inndelingen over i innspillet.

Abelia

Agder fylkeskommune

Agderforskning AS

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og velferdssetaten

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Buskerud fylkeskommune

Center for Creative Industries BI

Design og arkitektur Norge

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for Forvaltning og Ikt

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Eksportfinansiering Norge

Fellesforbundet

FilmReg

Finans Norge

Finnmark fylkeskommune

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

Forskningsinstituttenes fellesarena

GCE Ocean Technology

Handelshøyskolen BI

HANEN

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Investinor AS

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdirektoratet

Kunsthøgskolen i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Leverandørutviklingsprogrammet

MABIT programmet

Music Norway

Musikkindustriens Næringsråd

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforsking AS

NHO Byggenæringen

NHO Reiseliv

NORCE Reasearch

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

Nordlandsforskning AS

Norfund

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges musikkhøgskole

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk filminstitutt

Norsk Industri

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Reiseliv

Norsk studentorganisasjon

Norsk Venturekapitalforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norwegian Alliance for Startups & Tech

Nysnø Klimainvesteringer

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo kommune

Oslo Metropolian University (OsloMet)

Patentstyret

Prosess 21

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samisk høgskole

SINTEF

Siva SF

Sjømat Norge

SMB Norge

Start Norge

Startup Norway AS

Startuplab

Stiftelsen Telemarksforsking Bø

Stiftelsen Østlandsforskning

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

UHR - Innovasjon

Ungt Entreprenørskap Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst Norge

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Utlendingsdirektoratet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Østlandsforskning AS