Innspill til stortingsmelding om prioritering

Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om prioritering og jeg inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

Status: Lukket

Svarfrist: 26.01.2024

Vår ref.: 23/4707

Regjeringen starter arbeidet med en ny stortingsmelding om prioritering. Meldingen skal, i tråd med Hurdalsplattformen, blant annet vurdere betydningen av persontilpasset medisin for prioritering og hvordan sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsatte regjeringen i juli 2023 tre ekspertgrupper om hhv. perspektiv (utvidet helsetjeneste og samfunnsperspektiv), tilgang og åpenhet i prioriteringer, som skal levere sine vurderinger og anbefalinger i februar 2024. Rapportene blir sendt på offentlig høring etter overrekkelsen.

I denne omgangen ønsker jeg deres innspill knyttet til de viktigste utfordringene som bør omtales i meldingen og målsetningene for prioriteringspolitikken, også utover det som favnes av mandatene for de overnevnte ekspertgruppene. Jeg ønsker også innspill til hvilke tiltak som er aktuelle for å møte nåværende og fremtidige utfordringer.

Det bes om at denne invitasjonen distribueres til aktuelle parter i deres organisasjoner. Innspill til meldingen sendes digitalt.

Innspillene vil publiseres på regjeringen.no fortløpende.

 

Med hilsen

Ingvild Kjerkol

Departementene
Arbeid- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Jordmorforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Diskrimineringsnemnda
Diskrimineringsombudet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Høgskoler med helsefaglig utdanning
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Kreftregisteret
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard
Universitetene
Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Actis
ACOS AS ADHD Norge
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
LHL Hjerneslag og Afasi Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barnekreftforeningen BarnsBeste
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Biskopene
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Buddhistforbundet
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Colosseumklinikken AS tannlege
Dedicare
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Hjelper
Diabetesforbundet DIPS ASA
DNT – edru livsstil
Erfaringssentrum
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
FMR Felleskap – Menneskeverd - Rusfrihet
Foreningen for blødere i Norge Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Gatejuristen

HelseOmsorg21-rådet

Helseutvalget
HIV-Norge
Hjernerådet
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge
IRIS
Ja, det nytter
Jordmorforbundet NSF
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kirkerådet

KS
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
Kriminalomsorgen KS
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
LHL
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien Legemiddelparallellimportørforeningen
Legestudentenes rusopplysning
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA – Rusfri Trafikk
Marborg
Matmerk

Melanor

Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NORCE Norwegian Research Center AS
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norlandia
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB)
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Førstehjelpsråd
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo amatørbryggerlaug

Oslo Cancer Cluster

Oslo katolske bispedømme
Omsorgsjuss
Parat Helse
Pensjonistforbundet Personskadeforbundet
Tannleger i privat sektor TiPS
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Prima Omsorg
Program for helseøkonomi i Bergen
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelpsstiftelsen
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Skeiv ungdom
Spekter
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet
Tankesmien Skaperkraft
Tekna
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN
Ung i Trafikk
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Ønskebarn