Innspill til Thoriumutvalgets rapport

Som et ledd i oppfølgingen av rapporten knyttet til muligheter og risiko knyttet til bruk av thorium til energiproduksjon har olje- og energimiinisteren besluttet at rapporten skal legges ut på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2008

Vår ref.:

Thoriumutvalget ble nedsatt av Norges forskningsråd på oppdrag av Olje- og energiministeren i 2007. Utvalget skulle se på muligheter og risiko tilknyttet thorium til energiproduksjon på lang sikt og avleverte rapport den 15. februar 2008.

Som et ledd i oppfølgingen av rapporten har Olje- og energiministeren besluttet at rapporten skal legges ut på høring. Departementet ber om eventuelle skriftlige innspill og kommentarer til Thoriumutvalgets rapport innen 31. mai 2008. Innspillet sendes elektronisk til postmottak@oed.dep.no.

Rapporten kan lastes ned fra Olje- og energidepartementet og Norges forskningsråds hjemmesider:

·        www.regjeringen.no\oed

·        www.forskningsradet.no

 

Med hilsen 

Villa Kulild (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Marius Knagenhjelm

                                                                                          førstekonsulent


Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen tok initiativ til å få gjennomført en grundig utredning om thorium. Olje- og energidepartementet ba som følge av dette Norges forskningsråd om å nedsette et utvalg som skulle utrede faktagrunnlaget omkring muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon. Rapporten ble overrekt olje- og energiminister Åslaug Haga 15. februar 2008. 

Rapporten foreligger nå i både norsk og engelsk versjon. Det tas forbehold om at det fortsatt kan komme språklige og tekniske justeringer i den norske versjonen. Slike justeringer vil ikke påvirke rapportens konklusjoner og anbefalinger. Skulle det være uoverensstemmelser mellom de norske og engelske utgavene, vil den engelske være gjeldende.

Thoriumrapporten i pdf - norsk versjon

Thoriumrapporten i pdf - engelsk versjon

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

• Aker Kværner
• Bamble kommune
• Bergen Energi AS
• CICERO Senter for klimaforskning
• Direktorat for naturforvaltning
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
• ECOHZ
• Energibedriftenes landsforening
• ENOVA
• Forsvarets forskningsinstitutt
• Forum for srategisk nettutvikling
• Framtiden i våre hender
• Fridtjof Nansens institutt
• Greenpeace Norge
• GreenStream Network
• Grønn hverdag
• Høgskolen i Akershus
• Høskolen i Nord-Trøndelag
• Høgskolen i Telemark
• Industri Energi
• Innovasjon Norge
• Institutt for energiteknikk
• KanEnergi AS
• Landsorganisasjonen i Norge
• Miljøstiftelsen Bellona
• Natur og Ungdom
• Nome kommune
• Norges Bondelag
• Norges bonde- og småbrukerlag
• Norges forskningsråd
• Norges geologiske undersøkelser
• Norges velforbund
• Norsk institutt for luftforskning
• Norsk institutt for vannforskning
• Norsk industri
• Norges miljøvernforbund
• Norges naturvernforbund
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
• Norges vassdrags- og energidirektorat
• Norsk Energi
• Norsk fjernvarme
• Norsk Hydro
• Næringslivets hovedorganisasjon
• Kragerø kommune
• Porsgrunn kommune
• Radiumhospitalet
• Rana kommune
• Rikshospitalet
• Rødøy kommune
• SINTEF Energiforskning AS
• Statkraft SF
• Statnett SF
• Statens forurensningstilsyn
• Statens landbruksforvaltning
• Statens strålevern
• StatoilHydro
• Svelvik kommune
• Thor Energy
• Thorium ElectroNuclear AB
• Universitet for miljø-og biovitenskap
• Universitetet i Bergen
• Universitetet i Oslo
• WWF Norge
• ZERO

 

Til toppen