Kvoteinstruksen

Instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang

Vi viser til Stortingets vedtak nr.727 (2016-2017) hvor regjeringen bes implementere Norges Fiskarlags forslag til endringer i Nærings- og fiskeridepartementets instruks 12. januar 2016 om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang.


De aktuelle endringsforslagene er beskrevet i Norges Fiskarlags brev 5. februar 2016 til Nærings- og fiskeridepartementet og dessuten gjengitt av næringskomiteens flertall i Innst. 323 S (2016-2017), jf. Meld. St. 31 (2016-2017) Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker kap. 3.8.:
"Under henvisning til foranstående vil Norges Fiskarlag anmode Nærings- og fiskeridepartementet om snarest å supplere/justere instruksen av 12.1.2016 som følger:

 

  • Deltakeradganger med hjemmelslengde mellom 11-14.9 meter må ikke tillates plassert på fartøy med største lengde på 21 meter eller større.
  • Når det gjelder behandling av deltakeradganger mv i snøre- og garngruppens fiske etter makrell vises det til landsstyrevedtak av 21.1.2016 hvor følgende anvises: "Deltakeradganger med hjemmelslengder under 15 meter må ikke tillates tildelt/overført til fartøy med største lengde på 15 meter og større verken i forbindelse med splitting, erstatningsfartøy for fortsatt drift eller
  • strukturering. Departementets instruks om forholdsmessighet av 12.1.2016 må justeres tilsvarende.""

I den påfølgende stortingsbehandlingen 30. mai 2017 ga dessuten flere av representantene uttrykk for at endringene ikke bør ramme aktører som allerede har foretatt investeringer basert på instruksen fra 12. januar 2016.

Departementet vil på denne bakgrunn instruere Fiskeridirektoratet om å avslå søknader om deltakeradgang til erstatning for tilsvarende deltakeradgang som oppgis (splitting) og søknader om deltakeradgang ved utskifting av fartøy dersom søknaden dreier seg om

  • tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 11 meter i andre fiskerier enn kystfisket etter makrell, til fartøy med største lengde på 15 meter eller mer, eller
  • tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 15 meter i andre fiskerier enn kystfisket etter makrell, til fartøy med største lengde på 21 meter eller mer, eller
  • tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 15 meter i kystfisket etter makrell med garn og snøre til fartøy med største lengde på 15 meter eller mer, eller
  • tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 13 meter i kystfisket etter makrell med not til fartøy med største lengde på 21 meter eller mer.

Søknadene skal avslås med den begrunnelse at deltakeradgangens hjemmelslengde ikke står i et rimelig forhold til fartøyets størrelse (forholdsmessighetskravet), og under henvisning til kan-skjønnet i deltakerforskriften for 2016 §§ 46 eller 47 eller bestemmelser som  kommer til erstatning for disse. Fiskeridirektoratet skal sette som vilkår for tildeling at fartøyet ikke bygges om i strid med forutsetningene i relevant strekpunkt ovenfor.


For øvrig skal søknader om tildeling av deltakeradganger etter deltakerforskriften og søknader om tildeling av spesielle tillatelser etter konsesjonsforskriften ikke avslås under henvisning til et slikt forholdsmessighetskrav. Dette innebærer bl.a. at søknader om tildeling av
deltakeradgang i fiskerier der hjemmelslengde ikke inngår i  kvotefastsettelsen, søknader om tildeling av spesielle tillatelser, og søknader om tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde som er større enn fartøyets faktiske lengde, aldri skal avslås i medhold av et
slikt forholdsmessighetskrav. Dette innebærer også at det skal foretas en selvstendig vurdering av hver enkelt deltakeradgang i forhold til fartøyets faktiske lengde, og ikke noen samlet vurdering av alle deltakeradgangene opp mot fartøyets faktiske lengde.

Dersom fartøyet er over 15 meter og ikke tildeles en eneste deltakeradgang eller spesiell tillatelse, vil også søknad om ervervstillatelse for fartøyet kunne bli avslått i medhold av ervervstillatelsesforskriften § 2 a, jf. deltakerloven § 7 første ledd bokstav a. Denne instruksen har ingen betydning for øvrige vilkår for og praksis om tildeling av deltakeradgang og spesiell tillatelse. For eksempel skal deltakerforskriftens vilkår om at
fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for det aktuelle fiske for tildeling av deltakeradgang praktiseres på samme måte som tidligere. Det samme gjelder krav til fartøyets utrustning og egnethet ved tildeling av spesiell tillatelse etter deltakerloven § 12, jf. § 8.


Deltakeradgang som er tildelt før denne instruksens fastsettelse skal ikke omgjøres fordi tildelingen ikke oppfyller forholdsmessighetskravet i denne instruksen. Denne instruksen skal ikke være til hinder for at slike deltakeradganger kan tildeles i forbindelse med salg for fortsatt drift, og heller ikke til hinder for at de kan tildeles i forbindelse med utskifting av fartøy dersom utskiftingen omfatter hele driftsgrunnlaget som det aktuelle fartøyet var tildelt da denne instruksen ble besluttet, jf. deltakerforskriften §§ 44 og 47.


Dersom søknad om utskifting eller splitting er sendt inn 15. juni 2017 eller tidligere, skal instruks 12. januar 2016 om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang legges til grunn ved behandling av søknaden. Tilsvarende gjelder dersom søkeren har inngått bindende avtale om kjøp av det aktuelle fartøyet mellom 12. januar 2016 og 15. juni 2017.
Denne instruksen gjelder ikke ved tildeling av leiefartøytillatelse. I slike saker skal departementets instruks 7. februar 2017 om tildeling av leiefartøytillatelse, og om unntak fra kvoteutnyttelse ved havari og forlis, legges til grunn.


Denne instruksen erstatter Nærings- og fiskeridepartementets instruks 12. januar 2016 om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang.

 

Med hilsen
Vidar Landmark
ekspedisjonssjef

Martin H. Bryde
avdelingsdirektør