Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker

Arbeids- og sosialdepartementet viser til utlendingsloven § 76 andre ledd om adgangen til å instruere Utlendingsdirektoratet i generelle spørsmål om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formålet med instruksen er å oppheve regelverk som har avgrenset eller ingen virkning, og der det generelle regelverket for faglærte gir vel så god kontroll og mer effektiv saksbehandling.

Bakgrunn

Kokker fra land utenfor EØS-området har dels fått tillatelse som faglærte etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd og dels som nasjonalitetskokker etter skjerpete krav i utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd. Erfaring fra seinere tid tilsier at hensynet til kontroll med vilkårene for tillatelsene er minst like godt ivaretatt overfor de vanlige faglærte som overfor nasjonalitetskokkene. For å få tillatelse som faglært kokk, må søkerne dokumentere tre års fagutdanning eller fire til seks års relevant arbeidserfaring og/eller praksis. Ved tvil om dokumentasjonen er ekte, kan Utlendingsdirektoratet få verifisert dette på samme måte som ved søknader fra andre grupper faglærte.
I tillegg har det vært uklarheter ved begrepet nasjonalitetskokk fordi skillet mellom etnisk mat og annen mat er vanskelig og tidkrevende å avklare i praksis. Det samme er tilfellet ved vurdering av hva som er en nasjonalitetsrestaurant, for eksempel når restauranten tilbyr mat fra ulike land.

Konklusjon

Det foreligger ikke lenger særlige hensyn som tilsier et skjerpet kompetansekrav etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd for nasjonalitetskokker. 
Ordningen med nasjonalitetskokker oppheves.

Arbeids- og sosialdepartementet ber Utlendingsdirektoratet oppheve sitt rundskriv RS 2012-003 Første gangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper med virkning fra 1. april 2019. 

Søknader om oppholdstillatelse som faglært kokk skal etter opphevingen vurderes etter bestemmelsen om faglærte i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2014-018. Endringen får virkning for alle søknader levert etter opphevingen av ordningen med nasjonalitetskokker.

Forvaltningen skal heretter legge til grunn at søkeren har faglært kompetanse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd også når søkeren har oppholdstillatelse som nasjonalitetskokk etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd og søker om fornyet oppholdstillatelse som kokk.
Søkerne vil da få oppholdstillatelse som faglært kokk etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, forutsatt at de også oppfyller de øvrige vilkårene for slik oppholdstillatelse.

Med hilsen
Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solveig Lie
avdelingsdirektør