Instruks om tolkning av statsborgerforskriften §§ 4-2 og 4-5

 

  1. Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøving og prioritering av saker.

 

Statsborgerforskriften § 4-2 oppstiller unntak fra statsborgerlovens krav om gjennomført norskopplæring, jf. lovens § 8, jf. § 7 første ledd bokstav f. Etter statsborgerforskriften § 4-2 nr. 2 er kravet om tilstrekkelige språkkunnskaper oppfylt dersom søkeren har gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring og det er satt standpunktkarakter i faget.

 

Statsborgerforskriften § 4-5 første ledd bokstav b oppstiller unntak fra prøve i samfunnskunnskap for personer som har gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget.

 

Deltagere i det pågående modulforsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) får ikke standpunktkarakter, men kompetansebevis. Formålet med instruksen er å klargjøre at forskriften skal tolkes slik at vilkåret i statsborgerforskriften §§ 4-2 første ledd nr. 2 og 4-5 første ledd bokstav b er oppfylt for deltagere i MFY dersom søkeren kan legge fram et kompetansebevis fra modulforsøket som viser at modul 1 er godkjent.

 

  1. Bakgrunn

Som oppfølging av Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse ble det i 2017 satt i gang forsøk med modulisert opplæring for voksne. Modulforsøket består av tre delforsøk:

  • Forberedende voksenopplæring (FVO), nivået under videregående opplæring
  • Modulstrukturert fag og yrkesopplæring (MFY), 13 lærefag er modulstrukturert med utgangspunkt i VG3
  • Kombinasjonsforsøket skal prøve ut opplæring hvor deltakeren kombinerer Forberedende voksenopplæring (FVO) med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY).

 

Hensikten med modulisert opplæring er at deltakerne kan få en tilpasset opplæring hvor de på bakgrunn av en kartlegging eller realkompetansevurdering av hva de har av kompetanse fra før, kan starte på den modulen de befinner seg på i det enkelte fag. Slik gjennomfører de opplæringen de trenger for å oppnå en sluttkompetanse. Den enkelte kan befinne seg på ulikt kompetansenivå i de ulike fagene. Modulisert opplæring kan også gjennomføres på deltid mens den enkelte er i arbeid eller på andre former for tiltak, eller på heltid som innhold i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere eller som arbeidsmarkedstiltak.

 

I forsøket er det gitt unntak fra introduksjonsloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten til å godkjenne forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, eventuelt i kombinasjon med FVO, i medhold av opplæringsloven § 1-5. Delegeringen gjelder myndighet til å godkjenne unntak fra forskrift fastsatt i medhold av opplæringslovens § 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa og § 3-5 Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Unntak fra lov- og forskrift gjelder kun disse bestemmelsene, kun de kommuner og fylkeskommuner som deltar i dette bestemte forsøket, og kun for en begrenset periode ut skoleåret 2022/2023. Forsøket evalueres av Ideas2evidence (I2E). Det leveres underveisrapporter og endelig sluttrapport kommer i 2026.

 

I forsøket med MFY er tretten lærefag modulisert. I Meld. St. 16 (2015-2016) beskrives en modul som en mindre opplæringsenhet, og hver modul skal avsluttes med dokumentert vurdering. Modulene er utformet slik at de kan gjennomføres i en praksissituasjon.

 

Hver læreplan er inndelt i 4 til 7 moduler. Forsøkslæreplanene er strukturert i moduler med utgangspunkt i læreplaner i Kunnskapsløftet (LK06). Hver modul blir gjennomført som en avsluttet enhet, og modulene blir vurdert på grunnlag av en underveisvurdering som gis i vurderingsuttrykket «Godkjent» / «Ikke godkjent» etter avsluttet modul. Vurderingen «Godkjent» tilsvarer karakteren 2 eller bedre. Vurderingen skal dokumenteres på et kompetansebevis.

 

Modul 1 (Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring) inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget i fellesfagene samfunnsfag og norsk VG1/ VG2 (yrkesfaglige utdanningsprogram). Modul 1 er lik for alle lærefagene, jf. «Rammer og prinsipper for modulstruktur og modulutvikling i fag- og yrkesopplæring for voksne» fra Utdanningsdirektoratet 2017 og 2019. De aller fleste kompetansemålene i norsk og samfunnsfag i de modulstrukturerte læreplanene inngår i modul 1.

 

  1. Departementets vurdering

Noe av hensikten med modulforsøket er å prøve ut en annen organisering av opplæringsløpet som leder fram til den samme sluttkompetansen. Forutsetningen da Kunnskapsdepartementet innvilget unntak fra bestemmelser i opplæringsloven og introduksjonsloven/integreringsloven, var at den enkelte deltaker ikke skal komme dårligere ut når det gjelder rettigheter og plikter enn ellers. Deltakerne oppnår den samme sluttkompetansen og kompetansebeviset er pedagogisk sett å sidestille med en standpunktkarakter, selv om det har et annet navn enn det dokumentet deltakere i ordinær opplæring får.

 

Deltagere i MFY som kan legge fram et kompetansebevis fra modul 1 som viser at denne modulen er godkjent har en kompetanse som tilsvarer at det er gjennomført opplæring i norsk, samisk eller samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og at det er satt standpunktkarakter i faget. AID mener derfor det er behov for en instruks om lovtolkning for å klargjøre dette og for å klargjøre hvordan statsborgerforskriften §§ 4-2 første ledd nr. 2 og § 4-5 første ledd bokstav b skal tolkes.

 

  1. Instruks

Søkere som deltar i det pågående modulforsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) får ikke standpunktkarakter, men kompetansebevis. Søkere som kan

legge fram et kompetansebevis fra modul 1 som viser at denne modulen er godkjent, skal anses å fylle kravet i statsborgerforskriften §§ 4-2 første ledd nr. 2 og 4-5 første ledd bokstav b.

 

Hvis det ikke går klart frem av kompetansebeviset at modul 1 er bestått må søkeren legge frem en bekreftelse på at vedkommende har bestått, sammen med kompetansebeviset.

 

 

Med hilsen

 

 

Toril Melander Stene (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Truls Knudsen

utredningsleder