Instruks om tolkning av statsborgerloven § 8

Instruks til Utlendingsdirektoratet om tolkningen av vilkåret i statsborgerloven § 8 første ledd annet punktum om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

1. Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøving og prioritering av saker.
Instruksen fastsetter at søkere som har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk skal anses å ha oppfylt kravet i statsborgerloven § 8 om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap som de har rett eller plikt til etter introduksjonsloven.

2. Bakgrunn

I praksisforeleggelse datert 23. november 2021 har UDI tatt opp en problemstilling om vilkåret i statsborgerloven § 8 første ledd annet punktum om at søkere skal ha gjennomført opplæring de har rett eller plikt til etter introduksjonsloven. Problemstillingen gjelder en gruppe søkere som ikke har gjennomført opplæring i samfunnskunnskap, men som har avlagt og bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Et av vilkårene i statsborgerloven § 7 for erverv av statsborgerskap etter søknad er at søkeren fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap fastsatt i § 8. Når det gjelder kravet om gjennomført opplæring følger det av statsborgerloven § 8 at søkere mellom 18 og 67 som er omfattet av rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven skal ha gjennomført den opplæringen de har rett eller plikt til. Hvis de ikke har gjennomført opplæringen i samfunnskunnskap og heller ikke er fritatt fra kravet etter introduksjonsloven, oppfyller ikke disse søkerne vilkårene for å få norsk statsborgerskap.

Etter introduksjonsloven § 17, jf. forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3, gir bestått prøve i samfunnskunnskap (på alle språk) dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet, og dermed fritak fra plikten til å delta i opplæring i samfunnskunnskap. Denne fritaksregelen gjelder imidlertid kun for de som fikk sin første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar 2016.

Søkere som fikk sin første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse mellom 1. september 2005 og 1. januar 2016 er unntatt fra kravet om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap hvis de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Søkere i denne gruppen som ikke har gjennomført opplæringen i samfunnskunnskap og ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk, for eksempel gjennom bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve, får ikke unntak fra kravet ved søknad om statsborgerskap selv om de har bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Ved søknad om permanent oppholdstillatelse, gjelder også krav om gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e. Til forskjell fra statsborgerregelverket gir utlendingsregelverket egne unntaksregler for kravet om gjennomført opplæring. For samfunnskunnskap følger det av utlendingsforskriften § 11-10 tredje ledd at kravet om gjennomført opplæring ikke gjelder dersom utlendingen dokumenterer enten bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk eller er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

Statsborgerloven §§ 7 og 8 er vedtatt endret etter forslag i Prop. 98 L (2019–2020) Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig). Kravet om å ha gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil bli opphevet. Ikrafttredelsestidspunkt for endringen er foreløpig ikke fastsatt.

3. Departementets vurdering


Departementet viser til at problemstillingen gjelder søkere som fikk sin første oppholdstillatelse mellom 1. september 2005 og 1. januar 2016 og av ulike grunner ikke fyller vilkåret om tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å få fritak fra kravet i introduksjonsloven om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap. Søkerne har likevel avlagt og bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og oppfyller vilkår for unntak fra det tilsvarende kravet etter utlendingsloven ved søknad om permanent oppholdstillatelse.

Departementet vurderer at reelle hensyn tilsier at søkere i denne gruppen skal anses å ha oppfylt kravet om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap ved søknad om statsborgerskap. De kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i samfunnskunnskap gjennom bestått prøve på norsk og kravet i statsborgerloven om å ha gjennomført opplæring vil uansett bli opphevet innen kort tid.

4. Instruks


Ved søknad om norsk statsborgerskap skal søkere som har rett eller plikt til opplæring i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven anses å ha oppfylt vilkåret i statsborgerloven § 8 første ledd annet punktum om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap hvis søkeren har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk.

5. Ikrafttredelse


Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)                                                    Åste Haukvik Traen
avdelingsdirektør                                                                   seniorrådgiver