Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

gitt ved kongelig resolusjon

Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) ble fastsatt i statsråd 31. januar.

§ 1

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) er administrativt underlagt Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder klima- og skogsatsingen, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

§ 2

Norad har som hovedoppgave å:

 • forvalte tilskudd på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet
 • gi bistandsfaglige og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet
 • utvikle og drifte forvaltningssystemene for bistand
 • dele norsk kompetanse med utviklingsland gjennom bruk av norske fagmiljø
 • initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og klima- og skogsatsingen
 • kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater

§ 3

Norad ledes av en direktør som beskikkes av Kongen etter innstilling fra utenriksministeren.

§ 4

Norads øvrige tjenestemenn (faste og midlertidige) tilsettes av Norads tilsettingsråd.

§ 5

Direktoratet disponerer de årlige tildelinger i samsvar med Stortingets forutsetninger og gjeldende lover, regler og instrukser. Utenriksdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser for tildelingene til Norad. For klima- og skogsatsingen fastsetter Klima- og miljødepartementet nærmere bestemmelser for tildelingene til Norad.

Følgende saker innenfor Norads ansvarsområde, jf. § 2, skal legges frem for Utenriksdepartementet, eller Klima- og miljødepartementet hvis det gjelder klima- og skogsatsingen:

 1. saker som reiser spørsmål av prinsipiell eller politisk art
 2. forslag til omdisponeringer utover de fullmakter Norad til enhver tid er gitt
 3. saker som ligger utenfor direktørens fullmakter
 4. årlig rapport om virksomheten med regnskapsoversikt
 5. andre saker etter departementenes bestemmelser.

§ 6

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre denne instruksen. Endringer som gjelder klima- og skogsatsingen, forutsetter enighet med Klima- og miljødepartementet.

§ 7

Denne instruksen trer i kraft 1. februar 2020.

Samtidig oppheves tidligere instruks godkjent 13. desember 2013.