Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget i 2007

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i dette brevet kommunene til å søke om deltakelse i videreføring av forsøket med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007.

Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1925-2 ORN

12.09.2006

Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget i 2007

Forsøk med direkte valg av ordfører

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om deltakelse i videreføring av forsøket med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007.

I. Bakgrunn
Forsøk med direkte valg av ordfører er en ordning som med dette vil gå inn i sin tredje forsøksrunde. På bakgrunn av forsøkene ved lokalvalgene i 1999 og 2003, og evalueringen 1Helge O. Larsen m.fl. ”Demokratisk nyvinning eller mislykket eksperiment” (2000)<br >Helge O. Larsen m.fl. ”Direkte valg av ordfører som deltakelses- og styringsreform” (2005) av disse, foreslo departementet i høringsnotatet av 9. september 2005 at ordningen skulle lovfestes etter preferansevalgmodellen. Etter høringsrunden kom imidlertid departementet til at det vil være ønskelig med en ytterligere utprøving av den valgtekniske gjennomføringen, og da etter den preferansevalgmetoden som ble foreslått i høringsnotatet. Ordningen med direkte valg av ordfører ble altså ikke foreslått lovfestet, men den ble likevel gitt en forholdsvis bred omtale i odelstingsproposisjon nr. 96 (2005-2006). På side 27 heter det bl.a. følgende: ”…. En ny valgordning innebærer innføring av nye oppgjørsmetoder som kan reise problemstillinger vi ikke fullt ut har oversikt over. Selv om denne valgmetoden er i bruk i andre land, er dette i begrenset grad og under forhold som ikke alltid vil være direkte sammenlignbare med lokalvalg i Norge. På denne bakgrunn mener departementet at ordningen bør videreføres som en forsøksordning, der det sentrale blir å prøve ut preferansevalgmodellen som ble foreslått i høringsnotatet.”

II. Antall forsøkskommuner og utvelgelse av disse
En viktig side med forsøk er å få et godt erfarings- og kunnskapsgrunnlag for å vurdere om resultatene gjør det ønskelig med en lovendring. Dette betyr at det bør være en systematisk og bred evaluering av forsøket, noe som innebærer av det må være en viss kontroll over hvor mange kommuner som deltar. Departementet ønsker i denne omgang å øke antall forsøkskommuner noe, og utvider forsøket fra 36 til om lag 50 kommuner.

De 36 forsøkskommunene som ved lokalvalget i 2003 gjennomførte direkte valg, vil være sikret videre plass som forsøkskommuner om de måtte søke.

Viser det seg at antall søknader blir større enn det antall plasser som står til disposisjon, vil det måtte skje en utvelgelsesprosess. Ved en utvelgelse vil det bli lagt vekt på å opprettholde en god geografisk spredning på deltakerkommunene, og sikre at vi også i videreføringen av forsøket har en portefølje av kommuner med ulik størrelse. Det vil i tillegg bli lagt vekt på om kommunene i søknaden signaliserer ønske om å delta i forsøk med endret myndighet for ordfører, og gir en skisse over innholdet i et slikt forsøk. Se nærmere omtale om disse forsøkene under punkt IV.

III. Innhold i forsøkene
Målet med dette forsøket er å skaffe seg erfaringer med hvordan en preferansevalgmodell vil fungere ved et direkte valg av ordfører. Som sagt ovenfor vil forsøkene avgrenses til utprøving av den preferansevalgmodell som ble foreslått i høringsnotatet. Vi viser derfor til høringsnotatet mht til detaljer rundt valgordningen, lenke til notatet er http://odin.dep.no/krd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/016051-080036/dok-bn.html.

Forsøkene skal gjennomføres etter en preferansevalgmodell, og skal i korthet avvikles innenfor følgende valgtekniske rammer:

  • Partier og grupper som stiller liste til kommunestyrevalget kan nominere en kandidat til direkte ordførervalg.
  • Kandidatene føres opp på en felles stemmeseddel som inneholder to kolonner. Velgerne får, ved å sette kryss i kolonnene, anledning til å rangere to kandidater, se fig. 2.1 på side 28 i høringsnotatet.
  • Oppgjørsprosessen foregår på følgende måte: først telles kandidatenes første stemmer. Dersom en av kandidatene har fått 50 % av stemmene er han/hun valgt. Om så ikke er tilfelle, går man over til å telle andrestemmer, men da bare for de to kandidatene som har fått flest førstestemmer. Den kandidaten som har fått flest stemmer når man summerer første- og andrestemmer er valgt, se fig. 2.2 på side 29 i høringsnotatet.
  • Ordfører skal ta sete i kommunestyret og formannskapet på sitt partis kvote.
  • Det åpnes ikke for direkte valg av varaordfører.

Departementet vil sende ut forskriftsmal til alle deltakerkommunene.

III. Krav til søknaden - videre prosess
Etter kommuneloven § 9 velges ordfører og varaordfører av kommunestyret blant formannskapets medlemmer. Når kommunen lar innbyggerne velge ordfører direkte, må dette gjøres som et forsøk med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87 (forsøksloven), og kommunestyret må vedta hvilke regler som skal gjelde i forsøksperioden. Departementet skal godkjenne forsøksordningen.

Det er kommunestyret som skal ta stilling til om kommunen skal fremme søknad om forsøk. Kommunestyret må derfor selv vedta om kommunen ønsker å delta i forsøket med direkte valg av ordfører etter den modellen som går frem av vårt høringsnotat av 9. september 2005, se punkt III. Det er viktig at søknaden begrunnes.

Som nevnt ovenfor vil departementet, når det er avgjort hvilke kommuner som deltar i forsøket, sende ut en forskriftsmal. Etter forsøksloven § 5 annet ledd er det kommunestyrene selv som skal fastsette vedtektene/lokale forskriftene for forsøket. Det vil si at de som velges ut som forsøkskommuner, må behandle ”forsøkssaken” i to omganger i kommunestyret. Første gang for å sende en begrunnet søknad og andre gang for å fastsette detaljene i forsøksvedtekten.

Også kommunene som nå deltar i forsøket med direktevalg av ordfører må sende inn en ny søknad, men som sagt ovenfor vil de bli prioritert inn blant deltakerne.

Alle vedtekter må etter kommunestyrebehandlingen formelt godkjennes av departementet. Departementet vil stå for en samlet oversendelse av forskriftene til publisering i Lovtidende.

Søknadsfristen er 1. november 2006

Dette brevet finner du også på våre nettsider under våre sider om forsøk: http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/forsok/016051-990843/dok-bn.html

IV. Kort om videreføring av forsøkene med endret myndighet for ordfører
Forsøkene med endret myndighet for ordfører blir også videreført i neste valgperiode. De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøket med direkte valg av ordfører, vil motta en egen invitasjon til dette forsøket i løpet av høsten. Det er etter departementets syn viktig å se effektene av disse to forsøkene i sammenheng.

Departementet allerede vil derfor gjerne i søknaden om direkte valg av ordfører få signaler og skisser for en eventuell deltakelse i forsøket med endret myndighet. Som det er redegjort for under punkt II vil dette kunne bli vektlagt ved utvelgelse av deltakerkommuner. Departementet vil i denne sammenheng peke på at forsøk med parlamentariske trekk vil være av særlig interesse.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f. Erna Øren
ekspedisjonssjef underdirektør

Kopi til: Fylkesmennene