Invitasjon til å delta i kommunalt omstillingsprogram

Brev fra kommunal- og regionalminister Erna Solberg til landets ordførere.

Brev fra kommunal- og regionalminister Erna Solberg til landets ordførere. (30.04.2003)

Til ordføreren

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1171-2 TAB

30.04.2003

Invitasjon til å delta i kommunalt omstillingsprogram

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å gjennomføre et omstillingsprogram som støtter opp under helhetlige omstillings- og moderniseringsprosesser i et begrenset antall kommuner. Vi tar sikte på å plukke ut 5-7 kommuner til å delta i programmet. Utvelgelsen vil skje tredje kvartal i 2003, og programmet vil løpe ut 2005 med mulighet for forlengelse ut 2006. Jeg inviterer med dette interesserte kommuner til å søke om deltakelse i programmet.

Bakgrunn og formål

Stadig flere kommuner opplever et behov for å gjennomføre et større og mer helhetlig omstillingsarbeid. Dette skyldes blant annet begrensede økonomiske rammer og økte krav og forventinger fra innbyggerne. Dette tilsier krav om større effektivitet, bedre kvalitet og mer brukerorientering i tjenesteproduksjonen. Det krever samtidig flere og bedre arenaer som gir borgerne mulighet til å påvirke, og delta i utviklingen av lokalsamfunnet. For å lykkes med dette arbeidet må kommunen se ulike virkemidler i sammenheng. Kommunens rolle som myndighetsutøver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler må forenes i kommunens omstillingsarbeid.

Dette er store og krevende prosesser som mange kommuner har begrensede ressurser til å gjennomføre. Det er også en mangel på kompetente miljøer hvor kommunene kan få hjelp til slikt arbeid på en helhetlig måte. KRD ønsker derfor å støtte et utvalg kommuner som ønsker å gjennomføre et større helhetlig omstillingsarbeid, og som vil ta i bruk et bredt spekter av nye virkemidler for å møte de utfordringene de står ovenfor. Målgruppen for programmet er kommuner som kan dokumentere administrativ og politisk vilje til å gjennomføre denne typen helhetlig omstilling. Det kan både være kommuner som er i startgropen i forhold til omstilling, og kommuner som allerede er i gang med omstillingsprosjekt. Det grunnleggende kriteriet for utvelgelse er at aktuelle prosjektkommuner synliggjør at de vil ta i bruk et bredt spekter av nye virkemidler som bidrar til en gjennomgående og helhetlig omstilling.

Hvilke områder og virkemidler er aktuelle?

Kommunene må selv velge hvilke virkemidler de ønsker å benytte. Et utgangspunkt for områdevalg og virkemiddelbruk kan likevel være regjeringens moderniseringsredegjørelse og regjeringens politikk for modernisering i kommunesektoren. De mest aktuelle av disse er innenfor:

 • Utvikling av systemer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen, økonomistyring og kostnadskontroll og styringsinformasjon
 • Bruk av konkurranse i ulike former, herunder bl.a. anbudskonkurranse, friere brukervalg og benchmarking
 • Økt brukermedvirkning og valgfrihet i tjenesteproduksjonen
 • Nye former for organisering, samhandling og partnerskap – med andre kommuner, privat sektor, innbyggerne og frivillige organisasjoner.

Hvilken form for prosjektstøtte vil bli gitt?

Det forutsettes betydelig egeninnsats og egenfinansiering fra deltakerkommunen. I tillegg vil KRD gjennom programmet bidra med støtte og kompetanse. Den støtten som KRD kan tilby prosjektkommunene vil blant annet være:

 • Frikjøp av egne ressurser i kommunen
 • Finansiering av ekstern bistand til prosjektledelse
 • Ekstern konsulenthjelp på definerte områder i kommunens prosjekt
 • Prosjektoppfølging og prosessveiledning
 • Samlinger for prosjektkommunene med fokus på erfaringsoverføring og kompetanseheving
 • Bistand til fremskaffing av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • Evaluering

Det vil bli ansatt en egen prosjektleder for programmet som vil følge opp deltakerkommunene gjennom hele prosjektperioden.

Hva skal en søknad inneholde?

Kommunene må i sin søknad synliggjøre hvordan en helhetlig omstillingsprosess skal gjennomføres. Søknaden bør derfor inneholde:

 • Kommunens visjon for utviklingen av kommunen med en klargjøring av hvilke grunnleggende verdier omstilingsprosjektet skal understøtte
 • En redegjørelse for hvilke virkemidler kommunen tar sikte på å ta i bruk, og på hvilken måte disse vil bidra til å nå målene for omstillingsprosjektet.
 • En vurdering av kritiske suksessfaktorer for omstillingsprogrammet
 • En strategi for hvordan omstillingsarbeidet vil bli forankret hos de viktigste aktørene (f.eks. politikere, ansatte og innbyggere).

Vi vil stille som forutsetning at kommunens søknad er behandlet i formannskap e.l..

En første søknadsfrist for deltakelse i omstillingsprogrammet er satt til 1. juli 2003.

I spesielle tilfeller vil det kunne vurderes søknader også på et senere tidspunkt.

Deltakelse i programmet vil for den enkelte deltakerkommune innebære et betydelig arbeid med stor kompleksitet over flere år. Vi forutsetter at det blir etablert en prosjektorganisering i kommunen. Det vil kunne være aktuelt at KRD er representert i styringsgruppe e.l. lokalt. I tillegg må det sikres en kobling til Fylkesmannen i det enkelte fylke.

Hvordan håndteres den videre prosessen?

Denne invitasjonen går til alle landets kommuner. Etter en grundig søknadsvurdering velges det ut anslagsvis 5-7 kommuner til å delta. Vi vil forutsette at en endelig plan for deltakerkommunenes omstillingsprogram blir forankret gjennom et politisk vedtak i kommunestyret.

Spørsmål om omstillingsprogrammet kan rettes til ekspedisjonssjef Eivind Dale, seniorrådgiver Fredrik Rivenes eller rådgiver Tage Båtsvik.

Med hilsen

Erna Solberg

Kopi til:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Kommunenes Sentralforbund