Invitasjon til alle landets kommuner om deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Brev sendt 09.11.2006

Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

06/2514-1 NBB

09.11.2006

Invitasjon til alle landets kommuner om deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Situasjonen i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 er at bare 17 prosent av norske ordførere er kvinner. 77 prosent av listetoppene ved valget i 2003 var menn. Kvinneandelen i kommunestyrene har økt fra 31 til 35 prosent de siste 20 årene. Med dagens utvikling vil det ta 80 år før vi har 50 prosent kvinner i norske kommunestyrer! Jeg er derfor på utkikk etter virkemidler som kan sette fortgang i andelen aktive kvinner i lokalpolitikken. Langt flere av dem bør komme øverst på valglistene!

Det er mange grunner til at kvinneandelen i kommunestyrene, formannskap og blant ordførerne er lav. I tillegg til at mange kvinner ikke slipper til eller blir forsøkt rekruttert, er det mange kvinner som ikke vil eller føler de kan ta på seg lokalpolitiske verv. Mange kvinner finner det vanskelig å kombinere lokalpolitikk med familie og omsorgsoppgaver, eller man synes det er vanskelig i forhold til jobb og arbeidsgiver. Ved å organisere arbeidet på en annen måte, vil det bli enklere for mange kvinner å delta aktivt i politikken.

Jeg inviterer derfor til deltakelse i prosjektet ” Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”. For å finne ut hvilke grep som kan tas for å gjøre det mer attraktivt og enklere for kvinner å delta i lokalpolitikken, vil Kommunal- og regionaldepartementet plukke ut 5-10 kommuner som skal teste ut en rekke ulike tiltak og arbeidsformer i neste kommunestyreperiode. Det er meningen at disse kommunene skal inngå i et nettverk for å kunne inspirere hverandre i arbeidet.

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi økonomisk støtte til aktiviteter i disse kommunene i løpet av neste valgperiode. Midlene kan for eksempel gå til større grad av frikjøp av folkevalgte både for kommunale møter, forberedelser og andre typer møter og arrangement man bør stille på som lokalpolitiker. Tilbud om kompetanseoppbygging, nettverk og lederopplæring samt egne mentorer for kvinnelige lokalpolitikere er også mulige tiltak.

Dette er bare noen få eksempler på aktuelle tiltak som kan testes ut. For meg er det viktig at den enkelte kommune selv tenker igjennom hva som bør prøves ut med bakgrunn i egne erfaringer. Kommunene står helt fritt til å foreslå hvilke tiltak og ordninger de vil prøve ut og begrunne hvorfor de tror dette kan stimulere til flere kvinner i lokalpolitikken. Prosjektene tenkes gjennomført i løpet av neste valgperiode.

Departementet må imidlertid - i henhold til likestillingsloven - prioritere de kommuner som har en lav representasjon av kvinner i kommunestyrene. De tiltakene som foreslås må også være målrettet i forhold til kvinner når disse er underrepresentert i kommunen og tiltakene må være avgrenset i tid, jf. forutsetningen om gjennomføring i løpet av neste valgperiode.

Fristen for å sende inn søknad om deltakelse som prosjektkommune, inkludert planlagte aktiviteter og budsjett, settes til 20. januar 2007. Søknaden må behandles i kommunestyret.

Avslutningsvis vil jeg understreke at flere kvinner i lokalpolitikken er et demokratisk spørsmål, i tillegg til at jeg mener flere kvinner i politikken vil sikre en større bredde i visjoner og synspunkter. Jeg håper derfor at det i alle landets kommuner – uavhengig av om man velger å sende en søknad om tilskudd – foretas en grundig drøfting av hva som må til for å få en bredere rekruttering og sikre at kvinner tar gjenvalg.

Med hilsen

Åslaug Haga