Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjonsbrev til høringsmøte 1.11.06

Rapport om elektronisk stemmegivning

Etter adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/532-71 MAR

04.10.2006

Elektronisk stemmegivning - Invitasjon til høringsmøte

Departementet inviterer til høringsmøte om elektronisk stemmegivning.

Tid: onsdag 1. november 2006 kl. 1130 – 1330
Sted: KRD, Akersgaten 59, auditoriet

Det blir servert enkel lunsj fra kl. 1045

Bakgrunn

Departementet fikk i februar i år overlevert en rapport fra en arbeidsgruppe som etter oppdrag fra departementet hadde vurdert bruk av elektroniske medier ved stemmegivning ved valg. Rapporten ble sendt på høring i mars. For ytterligere innspill til rapporten ønsker vi å avholde et høringsmøte der ulike aktører er invitert til å bidra med sine synspunkter på spørsmålet om vi bør innføre muligheter for at velgerne skal få avgi stemme elektronisk.

På høringsmøtet ønsker vi å fokusere på følgende problemstillinger:

  1. Valgmyndighetene skal legge til rette for at alle velgere skal få avgitt stemme hemmelig og uten utilbørlig påvirkning fra andre. I valgloven er dette kommet til uttrykk ved et krav om at stemme skal avgis i ”enerom og usett”.
    a) Hvordan skal disse kravene sikres dersom vi åpner for at stemme kan avgis over Internett?
    b) Er det mulig med dagens datateknologi å sikre hemmelig stemmegivning når stemmer avgis over Internett?
  2. Elektronisk stemmegivning diskuteres mye internasjonalt – men det er vel en grunn til at det holdes igjen?
  3. I rapporten blir det pekt på både fordeler og ulemper ved elektronisk stemmegivning. Til syvende og sist blir det en avveining av ulike momenter. Hva bør tillegges størst vekt?

Departementet ønsker med dette å invitere Dem til å delta på møtet. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga vil delta på møtet. Møtet vil være åpent for pressen. Det vil bli anledning både til å delta med synspunkter og til å stille spørsmål til innlederne. Dagsorden for møtet vil bli sendt ut i forkant av møtet til de påmeldte.

Påmelding

Av hensyn til lunsj-bestilling ber vi om at De melder fra til departementet hvem som ønsker å delta fra Deres firma/organisasjon. Påmelding sendes på e-post til evalg@krd.dep.no senest fredag 20. oktober 2006.

Med hilsen


Christine Hjortland (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Riise
seniorrådgiver

Adresseliste:

Abelia
Datatilsynet
Den Norske Dataforening
EDB Business Partner
ErgoGroup AS
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
IKT-Norge
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Norsk presseforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS
Registrerte politiske partier
Registrerte politiske partiers ungdomsorganisasjon
Reliant-IDA AS
Teknologirådet
Universitetet i Oslo, Avd. for forvaltningsinformatikk
Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk