Kantega AS

Vi viser til søknad fra Kantega AS datert 20. september 2010, til departementets brev av 13. april 2011 om tilleggsinformasjon og selskapets svarbrev mottatt i departementet
6. mai.

Departementet har kommet til at søknaden ikke kan innvilges. Begrunnelsen og vedtaket fremgår nedenfor.

Kantegas dispensasjonssøknad

Kantega AS er et IT-konsulentselskap. Det fremgår av vedtektene til selskapet at det skal være ansatteid. Det er opplyst i søknaden at det er 76 ansatte og 51 eiere, samtlige ansatt i selskapet. Bedriften ser på sine ansatte som sitt viktigste aktivum, og valg av eierform er et virkemiddel for å beholde kompetansen. Det opplyses i søknaden at ingen eier mer enn 2,5 % av aksjene, og etter vedtektene er grensen 5%. Hvis en medarbeider velger å slutte i selskapet, må aksjene selges til de øvrige aksjonærene eller til selskapet.  Avkastningen (overskuddet i selskapet) deles ut som utbytte til eierne.

Kantega AS søker om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10, nærmere bestemt fra kravene i FOR 2007-11-30 nr. 1336 Forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksje­loven § 8-10. Det søkes om generell dispensasjon for finansiell bistand til egne ansatte for erverv av aksjer i selskapet på inntil 3 G, fra kravet i forskriften om at den finansielle bistanden ikke kan overstige 20 % av den ansattes netto utbetalte månedslønn, og fra nedbetalingstiden på to år. Kantega ønsker en nedbetalingstid på fire år.

Selskapet vil ved å yte finansiell bistand (lån eller garantistillelse overfor bank) tilrettelegge for at alle ansatte, også de som ikke kan finansiere et aksjeerverv på egen hånd, kan bli eiere i selskapet med lik eierandel. Kantega viser til at ansatteide bedrifter knytter sine ansatte sterkere til selskapet gjennom å gi dem andel i verdiskapingen og innflytelse som medeiere.

Det vises i søknaden til at ordningen vil være generell, slik at den omfatter alle ansatte (jf. forskriftens § 7), at bistanden vil ligge innenfor fri egenkapital (jf. forskriften § 6), og at det vil bli tatt pant i aksjene som sikkerhet for lånene (jf. forskriften § 7). Disse forholdene faller alle inn under forskriften.

Aksjelovens § 8-10 Kreditt til erverv av aksjer mv

Aksjeloven § 8-10 første ledd oppstiller et forbud mot at selskaper yter kreditt, stiller sikkerhet eller yter annen finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller morselskapet. Forbudet i § 8-10 tar sikte på å ramme disposisjoner til skade for selskapet, kreditorene, aksjeeierne og de ansatte. Departementet har hjemmel til å gi dispensasjon fra forbudet ved forskrift eller enkeltvedtak.

Departementet fastsatte i 1998 forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer. Forskriften trakk forholdsvis snevre rammer for selskapenes muligheter til å bruke egne midler til å finansiere ansattes aksjekjøp. Gjeldende forskrift fra 2007 åpner for en noe utvidet adgang til å bruke selskapsmidler til å finansiere ansattes aksjekjøp. Den finansielle bistanden må ikke overstige 20% av netto utbetalt årslønn. Den maksimale bistanden på 20% til den enkelte ansatte er dessuten beløpsmessig avgrenset i forskriften til folketrygdens grunnbeløp (G), som er 75 641 kroner fra 1. mai 2010. Videre er det krav om at det stilles betryggende sikkerhet. Dersom sikkerhet stilles i form av trekk i den ansattes lønn, skal trekk i lønn skje i inntil 24 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at aksjeloven § 8-10 ikke stiller noen begrensninger for et selskaps adgang til å selge aksjer til de ansatte. § 8-10 begrenser kun selskapets adgang til å stille egne økonomiske midler til rådighet for dette formålet.

Søknaden fra Kantega vurderes ut fra departementets adgang til å dispensere fra forbudet i aksjeloven § 8-10 ved enkeltvedtak. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter (underleverandører m.m.), jf. Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48. 

Departementets vurdering

Formålet med forskriften har vært å legge til rette for økt aksjespredning blant de ansatte ved at selskaper på visse vilkår får mulighet til å bidra med finansiering av aksjetegningsprogram og lignende for de ansatte i selskapet.

Kantega skriver i søknaden at selskapet vurderer det som viktig å kunne tilby sine ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet. Selskapet vil naturlig nok innrette seg slik det mener er hensiktsmessig for sin egen drift, og fra departementets side har vi ikke noen bemerkninger til selskapets bedriftsøkonomiske vurderinger. Departementet vil understreke at i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil ansatteide bedrifter som styres etter vanlige forretningsmessige prinsipper, bidra til den samlede verdiskapingen i samfunnet på lik linje med andre bedrifter.

Kantegas søknad om tillatelse til en selskapsfinansiering på 3 G går langt ut over både forskriftens grense på 1 G og beløp departementet har innvilget i dispensasjoner tidligere. Som nevnt er det ved fastsettelse av forskriften satt en ramme på 1 G for størrelsen på et selskaps finansielle bistand til aksjekjøp. Etter departementets oppfatning skal det særlige grunner til for å fravike dette. I en tidligere sak la departementet vekt på at bedriften var liten og kun hadde fem ansatte. De ble ansett for å være nøkkelpersonell for bedriften, noe som ga grunnlag for å dispensere. Etter departementets oppfatning er Kantega en forholdsvis stor bedrift med mange ansatte (over 70 medarbeidere), og Kantegas søknad omfatter alle og ikke bare nøkkelpersonell.

Departementet har vurdert Kantegas synspunkt om at beløpsgrensen på 1 G vil hindre at ansatte med ordinære lønninger får ta del i selskapets verdiøkning. Vi bemerker at det er opp til selskapet selv om det vil avlønne ansatte i form av lønn, aksjer eller lignende og derigjennom styre de ansattes mulighet til å delta i selskapets verdiskaping. Etter departementets syn er det likeledes fullt mulig for ansatte å ta del i et aksjekjøpsprogram, men de må da finansiere aksjekjøpet ut over 1 G på egen hånd.

Kantega søker videre om dispensasjon fra kravet om at den finansielle bistanden i forbindelse med ervervet for den enkelte ansatte ikke må overstige 20% av netto utbetalt årslønn etter forskuddstrekk. Grensen er basert på innarbeidet praksis og generelt satt som et tak for hva en ansatt skal ha mulighet til å betale tilbake. Med utgangspunkt i lønnsopplysninger fra Kantega vil departementet peke på at den med lavest lønn med 20%-begrensningen vil kunne få en finansiell bistand på 62 000 kroner. Uten 20%-begrensningen og med den omsøkte rammen på 3 G som grense vil vedkommende kunne få bistand i størrelsesorden 226 000 kroner. Dette innebærer en vesentlig utvidelse sammenlignet med 20%-grensen, og vil i praksis si at det er mulig for en ansatt å få mer enn tre ganger så høyt beløp i finansiell bistand som forskriftens grense. Departementet anser at finansiell bistand i denne størrelsesordenen vil være en stor tilbakebetalingsforpliktelse for en ansatt med lønn på drøye 300 000 kroner årlig.

I den forbindelse viser vi også til forskriftens krav om tilbakebetaling over 24 måneder dersom sikkerhet stilles i form av trekk i den ansattes lønn. I et slikt perspektiv ville den ansatte med lavest lønn bruke ca. en tredel av årsinntekten før skatt på tilbakebetaling til selskapet. Etter departementets mening vil det ikke være en forsvarlig tilbakebetalingsordning, og man kan risikere misligholdssituasjoner.

Kantega søker riktignok om at ordningen kan ha en nedbetalingstid på fire år. En slik utvidelse vil bidra til at nedbetalingsbeløpet per år blir mindre. Fire år er allikevel dobbelt så lang tid som i forskriften. To-års grensen er satt for at selskapet forholdsvis raskt skal få tilbakebetalt sine midler og ikke ha utestående beløp over lengre tid. Å sikre at selskapets kapital ikke er lånt ut over lengre tid har sammenheng med aksjelovens krav om beskyttelse av selskapets kapital. I et aksjeselskap er det viktig at selskapskapitalen ikke er bundet opp og begrenser dekningsmulighetene for kreditorene, fordi kreditorenes dekningsmuligheter i et aksjeselskap er begrenset til selskapsmidlene (aksjonærenes ansvar er også tilsvarende begrenset).

Etter departementets mening er både fravikelse av 20%-grensen, av 1 G-grensen og av kravet om nedbetalingstid markante avvik fra forskriften, og vil kunne innebære at selskapets kapitalgrunnlag blir svekket.

Et annet krav i forskriften er at den finansielle bistanden på det tidspunktet den ytes, skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utbytte, se forskriften § 6 første ledd. Departementet bemerker at det vil være den frie egenkapitalen i det enkelte år som avgjør størrelsen på den finansielle bistanden selskapet kan tilby. Også dette kravet er satt for å sikre at selskapets kapitalgrunnlag ikke svekkes. 

På denne bakgrunn er departementet kommet til at søknaden fra Kantega ikke kan innvilges. Etter departementets vurdering vil søknaden innebære vesentlige avvik fra forskriften og de hensynene forbudet bak aksjeloven § 8-10 skal ivareta.

Med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper(aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619, avslår Nærings- og handelsdepartementet søknaden fra Kantega AS om unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd, jf. forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel VI. Klagefristen er tre uker etter mottakelsen av dette brevet. En eventuell klage fremsettes for Nærings- og handelsdepartementet.

Vi vil informere om at et forslag om endringer i aksjeloven har vært til høring, herunder et forslag om en betydelig oppmyking av aksjeloven § 8-10. Informasjon om høringen og oppfølgingen av denne, er lagt ut på Justisdepartementets side på www.Regjeringen.no