Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger

Forprosjektutredning for Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å framskaffe kunnskap om kommunenes ressursbruk på kommunale veier, for å vurdere om det finnes grunnlag for at forvaltningen av kommunale veger kan inkluderes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å framskaffe kunnskap om kommunenes ressursbruk på kommunale veier, for å vurdere om det finnes grunnlag for at forvaltningen av kommunale veger kan inkluderes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Asfaltteknisk Institutt (ATI) i perioden juni – november 2006.

Prosjektet baserer seg på en analyse av regnskapstall fra 2005 fra 356 av 433 kommuner knyttet til forvaltningen av det kommunale vegnettet slik disse utgiftene er innrapportert av kommunene i Kostra. I tillegg er det gjennomført et intervju hos 5 utvalgte kommuner for å innhente nærmere opplysninger om utgiftene fra 2005.

Prosjektet skal, basert på de resultater som avdekkes, også foreslå videre arbeid for å utvikle faktorer eller et system for vekting i fbm en eventuell utgiftsutjevning i inntekstsystemet av ressurser til forvaltning av det kommunale vegnettet.