Kartlegging samordning av statlige innsigelser

Multiconsult har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kartlagt hvordan samordningen av statlige innsigelser praktiseres etter at ordningen ble permanent. Rapporten gir en god beskrivelse av praksis, og vil være et viktig grunnlag for departementets videre oppfølging av ordningen.

Samordning av statlige innsigelser ble en permanent ordning fra 2018. Ordningen innebærer at fylkesmennene gjør en samlet vurdering av egne innsigelser og innsigelser fra andre statlige myndigheter, før de sendes til kommunen. Fylkesmannen kan i denne forbindelse avskjære innsigelser fra andre statlige innsigelser slik at disse ikke fremmes for kommunen. Målet med ordningen er sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et godt samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at ordningen skal bidra til å styrke kvaliteten og gjennomførbarheten på kommunale planer.

Kartlegging samordning av statlige innsigelser (pdf)