Klage på vedtak om avkorting av tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Sjyveien 2 og 3 Gibostad - Lenvik kommune i Troms fylke

Sigurd Olsen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av et handelsmiljø regulert til bevaring i Sjyveien, Lenvik kommune. Fondet innvilget tilsagn om tilskudd til prosjektet. Som følge av private hendelser måtte Sigurd Olsen overdra anlegget til et lokalt kystlag som videreførte istandsettingsarbeidene. Sigurd Olsen innsendte sluttrapport for utførte arbeider. På bakgrunn av at istandsettingsarbeidet ikke ble fullført og at innsendt rapport viste reduserte faktiske kostnader og privatandel i sluttregnskapet, reduserte fondet tilsagnet skjønnsmessig. Sigurd Olsen påklaget vedtaket og saken ble sendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 27.10.2010 vedr klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 1.3.2011, om avkorting av tilskudd til istandsetting av handelsmiljøet i Sjyveien 2 og 3, Gibostad i Lenvik kommune.

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og kommet til at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl § 41.

Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.

Bakgrunn

På eiendommen Sjyveien 2 og 3 i Lenvik kommune, som er regulert til bevaring, ligger et handelsmiljø bestående av brygge, butikk, bolig, lager, garasje og kontor. Sigurd Olsen søkte 22.8.2007 om tilskudd på kr 4 432.000,- for istandsetting av anlegget. Norsk kulturminnefond ga tilsagn om tilskudd på kr 900.000,- til prosjektet, jf vedtak datert 14.12.2007. Norsk kulturminnefond mottok deretter utfylt akseptskjema med budsjett som ble godkjent av fondet i brev 27.2.2008 og 6.3.2008. I brevet 6.3.2008 påpekte fondet at Kulturminnefondets andel vil utgjøre 23,5 % av de faktiske kostnadene i prosjektet (prosjektkostnader eksklusiv egeninnsats/dugnad). Tilskuddsmottakers private andel vil utgjøre 66 % av prosjektets totale kostnader. I tillegg til tilsagn fra Norsk kulturminnefond fikk Sigurd Olsen tilsagn om tilskudd fra Troms fylkeskommune på til sammen kr 1 200.000,-.

Istandsettingsarbeidene startet sommeren 2008 og fortsatte til sommeren 2009. I denne perioden fikk Sigurd Olsen utbetalt kr 400.000,- fra fylkeskommunen, som tilskudd til istandsettingsprosjektet. Som følge av private hendelser måtte Sigurd Olsen etter hvert overdra anlegget til et lokalt kystlag. Kystlaget overtok anlegget og videreførte istandsettingsprosjektet.

I etterkant mottok fondet sluttrapport med regnskap for utførte arbeider fra Sigurd Olsen, jf brev datert 27.10.2010. Rapporten viser at de faktiske kostnadene i prosjektet er redusert og at privatandelen i innsendt regnskap er lavere enn budsjettert. På bakgrunn av dette har fondet redusert sitt tilsagn om tilskudd på kr 900.000,- skjønnsmessige til kr 86.000,-, jf vedtak av 1.3.2011. Sigurd Olsen påklaget fondets vedtak, i brev mottatt av fondet den 11.4.2011. Fondet oppretthold sin vurdering i saken og oversendte saken til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet den 8.9.2011.

Klagers anførsler, jf brev mottatt fondet 11.4.2011

Klager viser til telefonsamtale med fondet den 27.10.2010 hvor han ble fortalt at tilskuddet fra det offentlige ikke kunne overstige 33 % av totalkostnadene og at dette er grunnen til at tilskuddet ble redusert til kr 86.000,-. Klager påpeker at det ikke er tatt forbehold i tilsagnsbrevet om at tilskudd fra offentlige institusjoner skal redusere allerede innvilgede tilskudd fra fondet. Dette kommer heller ikke frem av vilkårene for tilsagnet.

Klager viser til at forutsetningene for tilskuddet er endret i fondets godkjenningsbrev av 27.2.2008. Det følger av tilsagnsbrevet at fondets andel i prosjektet skal utgjøre 23,5 % av faktiske kostnader (prosjektkostnader eksklusiv egeninnsats/dugnad). Det vil si at prosjektkostnader budsjettert til kr 4 432.000,- minus egeninnsats budsjettert til kr 600 000,- utgjør 13,5 % av totalkostnadene. Det står videre i tilsagnsbrevet at tilskuddmottakers private andel utgjør 66 % av totalkostnadene. Dette utgjør egenfinansierte midler og tilskudd fra andre inkludert tilskudd fra Troms fylkeskommune. Totalt er det gitt tilsagn på kr 1 200.000,- fra fylkeskommunen. Dersom beregningsmåten som fremkommer i godkjenningsbrevet til fondet legges til grunn, er fondet egentlig ikke forpliktet til å betale noe som helst etter at prosjektet er ferdigstilt. Klager mener dette tyder igjen på at reglene er endret etter at tilsagnet er gitt.

Norsk kulturminnefonds merknader jf. oversendelse datert 25.8.2011

Norsk kulturminnefond viser til at arbeidene ved anlegget ble satt i gang uten at finansiering var helt avklart. Sigurd Olsen deltok i arbeidene selv, inntil han ble utsatt for en ulykke i forbindelse med dette. Samtidig omkom sønnen hans i en bilulykke. Disse hendelsene gjorde at fremdriften i prosjektet stoppet opp og Olsen så seg nødt til å selge seg ut av prosjektet.

Norsk kulturminnefond ba Sigurd Olsen om å oversende sluttrapport med utgangspunkt i det opprinnelige prosjektet hvor det fremkom hva han hadde brukt av midler før han stoppet arbeidet. Fondet beregnet et oppgjør på bakgrunn av innsendte aksept av vilkår for tilsudd, signert den 18.2.2008.

Kulturminnefondets praksis ved sluttrapportering er at dersom faktiske kostnader blir lavere enn budsjettert, eller privat medfinansiering i prosjektet er lavere enn budsjettert, reduseres fondets innvilgede tilsagn om tilskudd. I godkjente budsjett er det ført opp private tilsagn som ikke er blitt utbetalt. Fondet har hele tiden presisert at de ikke vil utbetale tilskudd før denne finansieringen er bekreftet. Fondets praksis er at privatandelen i godkjent budsjett må opprettholdes. Fylkeskommunen har allerede utbetalt kr 400.000,- og fondet kan ikke utbetale mer enn kr 86.000,-, da privatandelen i dette tilfellet skal være 66 %.

Norsk kulturminnefond har på bakgrunn av sin vurdering konkludert med at prosjektet ikke er sluttført og at deler av finansieringen ikke er slik som forutsatt i budsjettet. Allikevel finner fondet særlig grunn for å utbetale deler av det innvilgede beløp. Søkeren har lagt ned stort arbeid i prosjektet og er uforskyldt kommet i en økonomisk situasjon som ble vanskelig å håndtere. Fondet kan ikke finne feil ved saksbehandlingen som kan ha betydning resultatet, og opprettholder sitt vedtak i saken. 

Departementets vurdering

I henhold til Forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnutøvelse kan derfor ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd. Ved klage kan kulturminnefondet selv vurdere alle sider av saken, uansett hva klagen grunner seg på.

I gjeldende sak har Norsk Kulturminnefond redusert tilsagn om tilskudd skjønnsmessig. Miljøverndepartementet viser i denne sammenheng til at det i brev av 6.3.2008 fra kulturminnefondet vedr mottatt akseptskjema, står: ”Dersom prosjektet ikke blir gjennomført etter forutsetningene, kan Kulturminnefondet avkorte tilskuddet eller kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt”. Det følger videre av forskrift for Norsk kulturminnefond § 18 at ”Dersom faktiske kostnader er lavere enn det som er lagt til grunn ved innvilget tilsagn om tilskudd, skal tilskuddet reduseres på utbetalingstidspunktet. Reduksjonen skjer innenfor vedtakets rammer om Kulturminnefondets andel. Direktøren har fullmakt til å redusere utbetaling av tilskudd”. Fondet har videre anledning til å bestemme at et tilskudd helt eller delvis skal bortfalle, jf. samme paragraf, andre ledd siste setning. 

Fondet har i hovedsak begrunnet sin avgjørelse med at prosjektet ikke er ferdigstilt og at private tilsagn ikke er blitt utbetalt, noe som var en klar forutsetning i tilsagnet og som klager godtok ved å undertegne akseptskjemaet. Fondet har videre også påpekt at de faktiske kostnadene har vært vesentlig lavere enn opprinnelig forutsatt i prosjektet. Fondet har en lang og fast praksis for at utbetaling av tilskuddet blir redusert dersom sluttrapporteringen viser at de faktiske kostnadene blir lavere enn det som er budsjettert. En slik praksis er i tråd med hvorledes offentlige tilskudd skal forvaltes jfr retningslinjer for etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Departementet er på denne bakgrunn av den oppfatning at fondet har hjemmel til skjønnsmessig å redusere innvilget tilsagn om tilskudd. 

Departementet kan, som nevnt tidligere, ikke overprøve fondets skjønnsmessige vurdering.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og kommet til at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl § 41.

Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:
Norsk Kulturminnefond, Postboks 253, 7361 Røros