Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på vedtak om samtykke til handelsetablering for Coop Obs Bygg i Haugesund kommune

Det vises til oversendelse av saken i brev av 3. april 2018 fra Rogaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen sitt vedtak om å gi samtykke til å fravike regional planbestemmelse for etablering av COOP Obs Bygg i Haugesund kommune er påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd.

Departementet opprettholder Rogaland fylkeskommune sitt vedtak fra 30. januar 2018 om å gi samtykke til å fravike regional planbestemmelse om handelsvirksomhet. Dette innebærer at det gis samtykke for etablering av COOP Obs Bygg på Raglamyr i Haugesund kommune.

Sakens bakgrunn

Coop Obs Bygg har søkt om handelsetablering på Raglamyr. Tomten er i dag ubebygd, og ønsket utbygging vil gi et salgsareal på ca. 9 200 m2. I saken er det opplyst at ca. 6 000 m2 av salgsarealet skal avsettes til trelast og større byggevarer og ca. 3 200 m2 til annen varehandel. Søker viser blant annet til at det er viktig med et tidsriktig bygg for å sikre markedsposisjon og arbeidsplasser.

I det aktuelle området gjelder Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Den regionale planen ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 14. juni 2016 og i Hordaland 5. oktober 2016. Planen ble endelig stadfestet 21. juni 2017 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I planen er det gitt en regional planbestemmelse som avgrenser lokalisering av handel til områder som er satt av til sentrumsformål. Den aktuelle eiendommen på Raglamyr ligger utenfor områdene for sentrumsformål. I det aktuelle området åpnes det imidlertid for handel med trelast og større byggevarer, som også kan etableres utenfor sentrumsområdene. COOP Obs Bygg sitt varesortiment for trelast og større byggevarer er således ikke i strid med den regionale planen. Samtykkesaken gjelder kun for andre byggrelaterte varer i varesortimentet til COOP Obs Bygg.

I gjeldende kommuneplan er det aktuelle området satt av til industri med kontor- og lagerformål, og ikke til arealformålet forretning. Kommuneplanen stiller også krav om reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsen § 3 fjerde ledd.

Haugesund kommune besluttet i møte 14. desember 2016 å tillate handelsetableringen på Raglamyr. I brev 13. juli 2017 sendte kommunen søknad til Rogaland fylkeskommune om samtykke til å oppheve virkningen av den regionale planbestemmelsen, som gir forbud mot handelsetableringen. Kommunen stiller seg også positiv til at det kan gis dispensasjon både fra gjeldende arealformål og plankrav.

Kommunen viser blant annet til at det gjelder en virksomhet som verken kan eller bør flyttes inn i sentrum. Det pekes på at Raglamyrområdet, og flere av kommunens øvrige næringsområder, har en stor andel av handel knyttet til denne typen virksomhet. Det vises også til at det i dag er vanskelig å se at den aktuelle handelsvirksomheten vil foregå med andre transportmidler enn bil og kollektiv, og at det er en fordel å ha denne varehandelen samlet på et sted. Etter kommunens mening vil etableringen av ny COOP Obs Bygg heller ikke konkurrere med virksomheter i Haugesund sentrum.

Fylkesmannen i Rogaland har i høringen av saken vist til at utbyggingen vil være i strid med regional planbestemmelse om at handel kun er tillatt i områder avsatt til sentrums-formål. Fylkesmannen sier at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen om større byggevarer. Fylkesmannen argumenterer med at et samtykke til å oppheve den regionale planbestemmelsen vil danne presedens i andre tilsvarende saker, og bidra til handelslekkasje fra sentrumsnære områder.

Rogaland fylkeskommune fattet i møte 30. januar 2018 vedtak om å gi samtykke til handelsetablering av COOP Obs Bygg. Fylkesutvalget fant at gjeldende kommuneplan for Haugesund setter tilstrekkelige begrensninger for utnyttelse av eksisterende lokaler i området. Fylkesutvalget fant også å kunne godta parkeringsdekning som omsøkt. Dette med bakgrunn i at saken har en lang historie, helt tilbake til 2007 hvor parkeringsdekning ikke var en del av utfordringsbildet. Fylkesutvalget forutsatte imidlertid at den regionale planen blir fulgt ved fremtidige tiltak.

Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket om samtykke i brev 20. februar 2018. Fylkesmannen viser til at formålet med den regionale planbestemmelsen både er å styrke eksisterende by- og tettsteder og å bidra til redusert transportbehov og klimagassutslipp.

Det aktuelle området ligger utenfor områder avsatt til sentrumsformål, og fylkesmannen mener at handelsetableringen vil konkurrere med handelen i sentrumsområder i flere kommuner. I følge fylkesmannen vil etableringen bidra til handelslekkasje, og samtykke er derfor etter fylkesmannens syn i strid med formålet med den regionale planbestemmelsen. Fylkesmannen viser også til at etableringen er i strid med nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Fylkesutvalget behandlet klagen i møte 20. mars 2018. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken er i brev 3. april 2018 oversendt departementet som rett klageinstans for behandling, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.

Departementets vurdering

Saken behandles etter plan- og bygningsloven § 8-5 om regionale planbestemmelser og planbestemmelse i regional plan for areal- og transport på Haugalandet.

Bestemmelsen i den regionale planen sier at: "Nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet er bare tillatt i områder avsatt til sentrumsformål". Den regionale planen gir unntak for handel med visse plasskrevende varer, som også kan etableres utenfor sentrumsområdene. Dette gjelder biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer.

Formålet med planbestemmelsen om forbud mot handelsetablering er å utvikle bærekraftige by- og tettstedsstrukturer. Det går frem at målet med planen er å unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og mindre tilgjengelighet for dem som ikke bruker bil.

COOP Obs Bygg har et bredt varesortiment. Hoveddelen er trelast og større byggevarer, og dette varesortimentet er ikke i strid med den regionale planen. COOP Obs Bygg selger også andre byggrelaterte varer. For disse varene er det forutsatt en avgrensning av salgsarealet til 3 200 m2. Det totale arealet er på 9 000 m2. Med bakgrunn i den regionale planen legger departementet til grunn at etableringen av COOP Obs Bygg krever samtykke til å fravike den regionale planbestemmelsen om handelsetablering. Det vises til plan- og bygningsloven § 8-5 fjerde ledd. Her går det frem at fylkeskommunen kan gi samtykke som opphever virkningen av forbudet for tiltak som omfattes av regional planbestemmelse.

Spørsmålet i klagesaken er om det er grunnlag for å opprettholde det samtykket som ble gitt av fylkeskommunen i vedtak 30. januar 2018. Departementet viser til at den regionale planen i utgangspunktet gir et spesifikt unntak ved handelsetablering for trelast og andre større byggevarer. Planen legger dermed opp til at handel med trelast kan plasseres utenfor sentrumsområdene. Handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er trelast og større byggevarer, er etter departementets syn heller ikke normalt i sentrum. For handel med trelast og byggevarer er det etter departementets mening også vanlig å avsette et visst salgsareal for andre varegrupper som naturlig hører til under salg av trelast. Etter departementet syn kan det være vanskelig å gjøre et skille mellom de byggrelaterte varer som naturlig hører til trelasthandel, og selve trelasthandelen. Tilsvarende gjelder for andre større byggevarer. Det kan uansett legges til grunn at vareutvalget til Coop Obs Bygg i hovedsak er trelast og større byggevarer.

I denne konkrete saken må det etter departementets syn, også legges vekt på at den aktuelle eiendommen ligger i et område som allerede er utbygd med flere forretninger. Det vil si at etableringen av Coop Obs Bygg innebærer en fortetting av et eksisterende forretningsområde.

Departementet legger vekt på det kan være vanskelig å skille mellom de byggrelaterte varer som naturlig hører til trelasthandel og selve trelasthandelen. På denne bakgrunn mener departementet at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om å gi samtykke til handelsetableringen på Raglamyr.

Vedtak

Departementet opprettholder fylkeskommunens vedtak fra 30. januar 2018 om å gi samtykke til å fravike den regionale planbestemmelsen om handelsvirksomhet. Klagen fra fylkesmannen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen
Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Pål A. Frostad Lorentzen
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Fylkesmannen i Rogaland
Haugesund kommune