Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

Rapport utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet av Lars Erik Borge og Jørn Rattsø, NTNU

Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

Lars Erik Borge og Jørn Rattsø ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU i Trondheim har, på vegne av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, gjennomført et forskningsprosjekt om kommunaløkonomiske virkninger av tidsavgrensede statlige satsinger. Da slike satsinger eller handlingsplaner har økt i omfang, har det vært behov for å undersøke effektene de kan ha for tjenesteproduksjonen og økonomisk balanse i kommunene. Det er særlig lagt vekt på handlingsplanen innenfor eldreomsorgen. Hoveddelen av prosjektet har vært å gjøre en teoretisk modellering av hvordan tidsavgrensede satsinger påvirker kommunenes disposisjoner.