Kommuneproposisjonen 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg:

1. Endringar i rammetilskotet til kommunane etter RNB 2012 (excel-fil)

2. Statlege overføringar til kommunesektoren i 2012 (ecxel-fil)