Konferanserapport – Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2023

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2023 ble avholdt 21. juni. Formålet med konferansen er å styrke dialogen med innvandrere, samt gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å dele erfaringer og synspunkter direkte med regjeringen.

Det var 80 deltagere på konferansen hvorav 60 representerte frivillige organisasjoner på integreringsfeltet og de resterende 20 besto av embetsverk og politikere fra ansvarlige departementer.

Konferansens program besto av en faglig introduksjon av Professor Are Skeie Hermansen fra UiO om innvandrere og deres etterkommere i Norge, statsministerens tale og tre sesjoner som ble ledet av politisk ledelse ulike departementer.

Tema for sesjonene var 1) sosial mobilitet og utjevning gjennom arbeid og utdanning, 2) barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med innvandrerbakgrunn, og 3) innvandrere og helse.

Les mer på konferansens hjemmeside.