Kongelig res. om delegering av kongens myndighet

Kongelig resolusjon: Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område til Helsedepartementet og til Sosialdepartementet som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen og delingen av Sosial- og helsedepartementet

1.Saksframstilling

Som følge av beslutningen om fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltningen og delingen av Sosial- og helsedepartementet, foreslår Sosial- og helsedepartementet at myndighet delegeres til Sosialdepartementet og til Helsedepartementet på deres respektive områder.

Departmentet viser i den forbindelse til kgl. res. 21. desember om "Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning " og kgl. res. 21. desember om "Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2002".

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevern loven) inneholder blant annet vilkår og prosedyrer for vedtak om tvungent psykisk helsevern, og om tvangsmessige tiltak under dette vernet.

Myndigheten til å gi nærmere retningslinjer i forskrifter er dels lagt til departementet og dels til Kongen. Forskriftshjemler som er lagt til Kongen er ved kgl. res. 3. november 2000 delegert til Sosial- og helsedepartementet.

Kongen har videre delegert myndighet til Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn i henhold til lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven) og

lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (transplantasjonsloven).

Videre har Kongen myndighet i henhold til lov 16. desember 1966 nr. 9 om trygderetten (trygderettsloven) som også er delegert Sosial- og helsedepartementet.

Kongen har videre i henhold til lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunen (kommunehelsetjenesteloven) § 2-3 femte ledd delegert myndighet til Sosial- og helsedepartementet.

2. Departementets forslag

Det fremmes forslag om å delegere til Helsedepartementet kongens myndighet til å gi forskrifter i henhold til psykisk helsevernloven. Dette gjelder forskrifter om:

 • hvem som skal anses som pårørende, den nærmeste og offentlig myndighet, samt om utøvelsen av deres kompetanse etter loven, jf. psykisk helsevernloven § 1-3.
 • den faglig ansvarlige for vedtak, jf. psykisk helsevernloven § 1-4.
 • delegasjon av kommunelegens myndighet til å treffe vedtak om tvungen undersøkelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-5.
 • hvordan etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern

gjennomføres, jf. § 3-13 første ledd.

 • utarbeidelse og revisjon av individuelle planer, jf. psykisk helsevernloven

§ 4-1.

 • husordensreglement for institusjoner for psykisk helsevern, jf. § 4-2.
 • vilkårene for skjerming og gjennomføringen av den, jf. psykisk helsevernloven § 4-3
 • kontrollundersøkelser, jf. psykisk helsevernloven § 4-9.
 • overføring av det regionale helseforetakets kompetanse til å avgjøre hvilken institusjon som skal ha behandlingsansvaret til annen myndighet, jf. psykisk helsevernloven § 5-2, jf lov 15. juni 2001 nr 93 § 53 nr 13.
 • gjennomføringen av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf- psykisk helsevernloven § 5-9.
 • den nærmere saksbehandlingen i kontrollkommisjonen, jf. psykisk helsevernloven § 6-5.
 • lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, jf. psykisk helsevernloven § 8-1.

Det fremmes videre forslag om å delegere til Helsedepartementet kongens myndighet til å gi forskrift om privat forpleining i det psykiske helsevernet, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven )§ 8-3, jf lov 15. juni 2001 nr. 93 § 53 nr. 12.

Videre fremmes forslag om å delegere kongens myndighet i henhold til steriliseringslovens § 5 fjerde ledd (begjæring eller søknad), § 6 første ledd (oppnevning av steriliseringsråd og steriliseringsnemd) og § 14 første ledd (forskrifter til gjennomføring av loven) og transplantasjonslovens § 5 (godkjenning av sykehus som kan utføre transplantasjonsinngrep) og § 7 syvende ledd (forskrift om sykehusobduksjon) til Helsedepartementet.

Det fremmes forslag om at kongens myndighet til å gi forskrifter etter kommunehelsetjenesteloven § 2-3 tredje ledd (vederlag for korttidsopphold m.v.) delegeres til Sosialdepartementet.

Kongens myndighet til å gi forskrifter etter § 2-3 femte ledd foreslås delegert til Sosialdepartementet for så vidt gjelder vederlag etter § 2-3 andre og fjerde ledd, og til Helsedepartementet for så vidt gjelder vederlag etter § 2-3 første ledd.

Myndighet etter trygderettsloven § 4 annet ledd (organisering av Trygderetten), foreslås delegert til Sosialdepartementet

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r:

Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område som en følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning og delingen av Sosial- og helsedepartementet i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 1 og 2).

Vedlegg 1

1.

Følgende myndighet delegeres fra Kongen til Helsedepartementet:

 • lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) §§ 1-3, 1-4, 3-5, 3-13 første ledd, 4-1, 4-2 , 4-3, 4-9, 5-2, 5-9, 6-5 og 8-1,
 • lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 9-3, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak § 53 nr. 12 til Helsedepartementet.
 • lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 5 fjerde ledd, § 6 første ledd og § 14 første ledd
 • lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. § 5 og § 7 syvende ledd
 • lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 femte ledd

2.

Tidligere delegasjoner av kongens myndighet til Sosial-

og helsedepartementet oppheves.

Vedlegg 2

1.

Følgende myndighet delegeres fra Kongen til Sosialdepartementet:

- Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 tredje og femte

ledd

- Lov 16. desember 1966 nr. 9 om Trygderetten § 4 annet ledd

2.

Tidligere delegasjoner av kongens myndighet til Sosial- og helsedepartementet oppheves.