Kongelig res. om fornyelse

Kongelig resolusjon: Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning

Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning
1.1.1.1.1 1.Saksframstilling

Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning er omtalt i flere proposisjoner som er forelagt Stortinget, sist i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) og i Ot.prp. nr. 26 (2001-2002). Se også Innst.O.nr.15 (2001-2002) og Besl. O.nr.24 (2001-2002).

Forslaget til modell innebærer at ni etater slås sammen til tre.

Følgende etater blir berørt:

 1. Statens helsetilsyn med fylkeslegeetaten og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 2. Statens institutt for folkehelse
 3. Statens helseundersøkelser
 4. Statens tobakksskaderåd
 5. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
 6. Rusmiddeldirektoratet
 7. Etat for rådssekretariater mv.
 8. Giftinformasjonssentralen
 9. Sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Følgende tre etater vil erstatte de nevnte ni:

 1. Statens helsetilsyn
 2. Sosial- og helsedirektoratet
 3. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

1.1.1.2

1.1.1.3 3.Departementets vurderinger

Departementet mener det er viktig å ivareta strategisk lederskap for sektorpolitikken og rette fokus mot kjernefunksjonene:

 1. Konstitusjonelle og politiske funksjoner
 2. Myndighetsutøvelse (lovverk og økonomi)
 3. Eier og myndighetsstyring av ytre etater

Reformen innebærer en samordning og forenkling av organiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltning slik at den kan fungere bedre i forhold til befolkningens behov og samfunnsøkonomiske hensyn.

Det er behov for å koordinere og styrke kunnskapsmiljøene i den sentrale sosial- og helseforvaltningen. Dette gjøres bl.a. ved administrativ samordning av sykdoms- og helseregistrene i Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med unntak av Kreftregisteret). Flere etater som ligger under departementet har gjennom lang tid orientert seg mot de samme målgruppene med samme virkemidler. Ved å samle etatene kan det utvikles et mer solid faglig og enhetlig miljø.

Den nye organisasjonsmodellen skal også bidra til å styrke forebyggende arbeid, tilsyn med og kvalitetsutvikling av helse- og sosialtjenesten, forskning og bruk av informasjonsteknologi og til å redusere intern administrasjon og dobbeltarbeid.

Fornyelsen innebærer en styrking av de utøvende/iverksettende funksjoner ved etableringen av et nytt Sosial- og helsedirektorat. Statens helsetilsyns rolle defineres på en ny måte. Flere av de oppgaver som i dag ligger i Statens helsetilsyn overføres det nye direktoratet. I tillegg til de utøvende funksjoner, vil dette gjelde flere rådgivnings- og veiledningsoppgaver. Fornyelsen innebærer i stor grad en rendyrking av tilsynsfunksjonen. Det nye tilsynet vil imidlertid fortsatt ha oppgaver innenfor rådgivning og erfaringsformidling, men rådgivningsfunksjonen vil bli mer avgrenset som følge av at etatens ansvarsområde avgrenses.

Statens helsetilsyn vil bli utvidet til å omfatte tilsyn med sosialtjenesten. Dette vil imidlertid først skje med virkning fra 1. januar 2003.

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r :

1. Den sentrale helseforvaltning omorganiseres ved at det etableres tre organer under

Helsedepartementet. Disse organer er Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og

Nasjonalt folkehelseinstitutt.

2. Omorganiseringen trer i kraft 1. januar 2002.

3. Fra samme tidspunkt oppheves instruks for Statens helsetilsyn fastsatt ved kgl.res. 18.

februar 1994