Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen.

I sammendraget i rapporten heter det blant annet:

"Vi anbefaler å bygge ringvegsystemet tett på Tønsberg sentrum fordi det tilfredsstiller samfunnsmålet om et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsbergområdet. Dette konseptet legger best til rette for å satse på kollektivtransport, sykling og gåing, i tråd med nasjonale mål. Anbefalingen innebærer en ny fastlandsforbindelse i nord og stor kollektivsatsing med hinderfri framføring av buss på de fire aksene inn mot knutepunkt ved jernbanestasjonen. Anbefalingen forutsetter også en sammenhengende ekspressveg for sykkel mellom sentrum og de mest folkerike områdene."

Les rapporten (pdf)