Konsesjon til Norsk Legemiddelforsikring AS

Tillatelse til å drive ansvarsforsikring

Legemiddelansvarsforeningen
v/advokat Gunnar Sørlie
Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS
Akersgt. 32
0180 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

1041-B3

03/3372 FM KSj

10.12.2003

Søknad om konsesjon for Norsk Legemiddelforsikring AS

Det vises til søknad av 27. oktober 2003, Kredittilsynets tilrådning 20. november 2003 og telefaks fra Legemiddelansvarsforeningen av 4. desember 2003.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1 Norsk Legemiddelforsikring AS tillatelse til å drive ansvarsforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 og forskrift 18. september 1995 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 3 bokstav f. Tillatelsen begrenses til å gjelde forsikring og gjenforsikring for Legemiddelansvarsforeningen,

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 annet ledd nr. 11 gis Norsk Legemiddelforsikring AS dispensasjon fra eierbegrensningen i finansieringsvirksomhets­loven § 2-2 første ledd, slik at selskapet kan eies av Legemiddelansvarsforeningen.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 • Norsk Legemiddelforsikring AS skal ha en ansvarlig kapital på minimum 40 mill. kroner og en sum av ansvarlig kapital og av sikkerhetsavsetninger utover minstekravet på minimum 50 millioner kroner før den konsesjonspliktige virksomheten igangsettes,
 • Norsk Legemiddelforsikring AS skal ved utløpet av 2006 ha en sum av ansvarlig kapital og av sikkerhetsavsetninger utover minste­kravet på minimum 100 mill. kroner,
 • Norsk Legemiddelforsikring skal ved utløpet av 2007 og for etterfølgende regnskapsår ha en bufferkapital bestående av følgende komponenter, som minst utgjør det beløp som legemiddelansvaret etter produktansvarsloven § 3-6 annet ledd til enhver tid er begrenset til for en serieskade:
  1. ansvarlig kapital utover det som kreves for å oppfylle gjeldende kapitaldekningskrav og solvensmarginkrav
  2. sikkerhetsavsetninger utover minstekravet,
 • Norsk Legemiddelforsikring AS kan ikke påta seg en større risiko knyttet til serieskader enn det som følger av beskrivelsen i søknaden 27. oktober 2003 med vedlegg, med endring som beskrevet i telefaks 4. desember 2003,
 • Kredittilsynet skal, før den konsesjonspliktige virksomheten igangsettes, ha gitt bekreftelse på at selskapets styremedlemmer og administrerende direktør og eventuelle andre personer som faktisk leder virksom­heten oppfyller kravene til hederlighet, kvalifikasjoner og yrkeserfaring. Det forutsettes at selskapets daglige leder er ansatt i selskapet og at flertallet av kontrollkomiteens medlemmer består av konserneksterne personer,
 • Norsk Legemiddelforsikring AS skal følge utviklingen i reassuransemarkedet og gjenforsikre sitt ansvar i den grad dette er mulig og Kredittilsynet pålegger selskapet slik gjenforsikring,
 • Norsk Legemiddelforsikring AS’ utkontraktering av virksomhet skal godkjennes av Kredittilsynet,
 • Kredittilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle tillatelsen dersom den tillatte virksomhet ikke er begynt innen ett år fra den dag tillatelsen ble gitt.

Selskapets vedtekter og ansvarshavende aktuar skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-2 og 8-7.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet