Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

Søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av porteføljen i Storebrand Skadeforsikring AS til samme selskap

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2188 FM KTN

20.12.1999

Storebrand ASA - søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av porteføljen i Storebrand Skadeforsikring AS til samme selskap

Det vises til søknader i brev 16. april og 30. juli 1999, Kredittilsynets tilråding 13. september 1999 og øvrig korrespondanse i saken, herunder opplysninger gitt i brev 3. og 7. desember 1999. På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknadene og øvrig korrespondanse gir Finansdepartementet følgende tillatelser:

1.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-6, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825 gir Finansdepartementet Storebrand Skadeforsikring AS tillatelse til å avhende den vesentligste del av skadeforsikringsvirksomheten til If Skadeförsäkring AB (publ) slik dette er presentert i søknaden.

2.
Med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 3-6, jf. kgl. res. 25. august 1989, gir Finansdepartementet Europeiske Reiseforsikring AS tillatelse til å avhende den vesentligste del av skadeforsikringsvirksomheten til Storebrand Skadeförsäkring AB, under navneendring til Europeiske Reseförsäkring AB.

3.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 gir

Finansdepartementet Storebrand Skadeforsikring AS tillatelse til å eie inntil 33 prosent av kapitalen i holdingselskapet If Skadeförsäkring Holding AB.

4.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 godkjenner Finansdepartementet endringer i konsernet som følge av Storebrand Skadeforsikring AS’ erverv av inntil 33 prosent av aksjene i If Skadeförsäkring Holding AB og 50 prosent av aksjene i forsikringsagentselskapet Storebrand Vesta Marine & Energy AB.

5.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 godkjenner Finansdepartementet avtalen om samarbeid mellom Storebrand Skadeforsikring AS og Vesta Forsikring AS om blant annet opprettelsen av forsikringsagentselskapet Storebrand Vesta Marine & Energy AB.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  • Tillatelsene gis under forutsetning av at både det konsernet If Skadeförsäkring AB (publ) inngår i og Skandia-konsernet reduserer sine samlede eierandeler i skadeforsikringsvirksomheten i Vesta Forsikring AS med tilhørende datterselskaper, med unntak av sjø- og energiforsikringsvirksomhet til under 10 prosent innen 9 måneder etter at tillatelsene er gitt.
  • Det skal etableres en styringsstruktur innenfor If-konsernet som gir nødvendig uavhengighet for Vesta Forsikring AS i den perioden dette selskapet inngår som datterselskap av If Skadeförsäkring Holding AB. En redegjørelse for denne styringsstrukturen skal forelegges Kredittilsynet 31. januar 2000.
  • If Skadeförsäkring Holding AB gjennom avtale med Kredittilsynet aksepterer å rapportere til Kredittilsynets skadeforsikringsstatistikk for sin norske filial på samme måte som for norske skadeforssikringsselskaper, eventuelt med tilpasninger som Kredittilsynet kan akseptere. Vilkåret gjelder så lenge filialen har mer enn 10% andel av det norske landbaserte skadeforsikringsmarkedet.
  • If aksepterer tilsyn fra Kredittilsynet på den måte det bestemmes i avtale mellom tilsynsmyndighetene. Tillatelsene kan ikke gjennomføres før endelig avtale mellom tilsynsmyndighetene foreligger. Det skal sendes bekreftelse til Kredittilsynet før overdragelsene skjer på at søkerne ikke vil motsette seg tilsyn av den norske filialen.
  • Kredittilsynet godkjenner hovedtrekkene i den overdragelsesprosedyre og den informasjon som gis kundene i Storebrand Skadeforsikring AS og Europeiske Reiseforsikring AS i forbindelse med overføring av forsikringsavtalene til If Skadeförsäkring AB og Storebrand Skadeförsäkring AB, under navneendring til Europeiske Reseförsäkring AB.
  • Storebrands obligasjonsgjeld på 1,8 mrd. kroner som forfaller til betaling i år 2003, samt gjeld til konsernselskaper skal i sin helhet innfris uten at disse gjeldspostene refinansieres ved nye låneopptak.
  • Dersom Storebrands navn benyttes ved salg eller i annen sammenheng i forbindelse med If Skadeförsäkring AB (publ)’s virksomhet skal det klart fremgå hvilken funksjon Storebrand har. Det må klart fremgå at Storebrand ikke er yter av forsikringsdekningen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG