Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv.

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

Konsernjur v/B. Eilertsen

99/4622 FM HKN

20.12.1999

Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv

Det vises til brev av 14. juni 1999 fra Storebrand Skadeforsikring AS, hvor det søkes om tillatelse til å erverve 90 prosent av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA, godkjenning av endring i konsernstrukturen som følge av nevnte erverv og midlertidig unntak fra eierbegrensningsregelen i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd for Storebrand ASA, slik at Storebrand ASA midlertidig kan eie inntil 12,26 prosent av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev av 17. september 1999 til Finansdepartementet, og med kopi til Storebrand Skadeforsikring AS.

Videre vises det til brev av 10. desember og 13. desember 1999 fra Storebrand ASA, hvor søknaden av 14. juni 1999 endres slik at det søkes om at Storebrand Skadeforsikring AS kan eie 100 prosent av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd, jf. kgl. res. av 16. desember 1991 nr. 782, og lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 annet ledd, jf. kgl. res. av 25. august 1989 nr. 825, gir Finans-departementet tillatelse til at Storebrand Skadeforsikring AS kan eie 100 prosent av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 siste ledd, jf. kgl. res. av 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet endringen i organiseringen av Storebrand-konsernet som følger av at Storebrand Skadeforsikring AS vil eie 100 prosent av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA.

Finansdepartementet viser for øvrig til kravet til navn på foretak som inngår i finanskonsern i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 siste ledd, og kravet om godkjenning av endringer i forsikringsselskapers vedtekter i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om forsikringsvirksomhet § 3-2.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG