Konsesjonsbrev

Godkjennelse av Tryg-Baltica AS' erverv av aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS mv.

Simonsen Musæus Advokatfirma DA
Postboks 727Sentrum
0105 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/6322 FM HKN

6.4.2000

Søknad om godkjennelse av Tryg-Baltica AS’ erverv av aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS mv.

Det vises til brev fra Simonsen Musæus Advokatfirma DA 21. desember 1999 til Finansdepartementet som på vegne av Tryg-Baltica AS, Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS søker om tillatelse til at Tryg-Baltica AS kan erverve aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 24. februar 2000, 1. mars og 13. mars 2000 til Finansdepartementet.

På bakgrunn av opplysningene i søknaden og Kredittilsynets tilråding, gir Finansdepartementet følgende tillatelser:

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6, jf. kgl.res. 7. mai 1999 nr. 434, og lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at Tryg-Baltica AS kan erverve aksjene i Vesta Forsikring AS.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6, jf. kgl.res. 7. mai 1999 nr. 434, og lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at Tryg-Baltica AS kan erverve aksjene i Skandia LTS Holding Norge AS.

Kredittilsynet vil behandle søknadens pkt. 1.1 nr. 3 og pkt. 8.1 om fusjon mellom Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG