Kraft og makt

Rapport fra ekspertgruppe om konkurranseforholdene i kraftmarkedet

Etter at den gjeldende energiloven trådte i kraft i 1991, har markedet for elektrisitet endret seg betydelig, fra å være strengt regulert til langt på vei å være styrt av generelle, markedsmessige prinsipper. Ekspertgruppen har foretatt en analyse av konkurranseforholdene i kraftmarkedet.

Rapporten er et resultat av arbeidet i en ekspertgruppe oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Gruppen, som ble oppnevnt i juni 2003, har bestått av:

 • Forskningssjef Torstein Bye, Statistisk sentralbyrå
 • Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Universitetet i Oslo (leder)
 • Professor Christian Riis, Handelshøyskolen BI
 • Professor Lars Sørgard, Norges Handelshøyskole

Gruppens mandat, fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, var å

 • foreta en bred vurdering av konkurranseforholdene slik de er i dag og
  slik de kan forventes å bli fremover. En slik vurdering må blant annet
  ses i lys av Statkrafts dominerende posisjon i det norske marked,
  fremtidig utvikling i flaskehalser, situasjonen i det nordiske
  kraftmarkedet og endringer i offentlige rammebetingelser. Aktuelle
  endringer i offentlige rammebetingelser er blant annet endringer i
  konsesjonsreglene (hjemfall), endringer i Statkrafts tilknytningsform
  (omdanning til AS) og Statkrafts egenkapitalsituasjon,
 • vurdere, og eventuelt komme med forslag til, tiltak for å styrke
  konkurransen, for eksempel tiltak for å redusere omfanget av
  flaskehalser, tiltak for å redusere Statkrafts dominerende posisjon i det
  norske kraftmarkedet m.m.,
 • ta opp andre spørsmål som kan være av betydning for
  konkurransesituasjonen i kraftmarkedet enn de som er nevnt ovenfor.

Les rapporten (pdf-fil)